NNR hos Nordiska ministerrådet

Den 4 maj träffade Näringslivets Regelnämnd NNR det Nordiska ministerrådets Gränshinderråd och presenterade ett gemensamt förslag från de nordiska näringslivsorganisationerna.

– Det finns en stor förbättringspotential när det gäller att få till ett effektivt arbete med att genomföra EU-lagstiftning på ett sätt som inte skapar gränshinder eller snedvrider konkurrensen för företagen i de nordiska länderna. Länderna har mycket att vinna på ett ökat samarbete vid framtagande av ny EU-lagstiftning och vid implementering och tillämpning. Genom att jämföra och lära av varandra kan man också hitta mer effektiva alternativ, berättade Christina Fors, sakkunnig hos NNR, för de församlade rådsrepresentanterna.

NNR har visat att den svenska överimplementeringen och tillämpningen medför kostnader och konkurrensnackdelar för både små och stora företag. NNR har därför tidigare tagit fram ett antal rekommendationer, som om de genomförs, kan göra regeltillämpningen mer kostnadseffektiv och likformad.  Dessa handlar om att se till att företags konkurrenskraft inte påverkas negativt liksom vikten av samråd med näringslivet, konsekvensanalyser och jämförelser med andra länder .

Att öka det nordiska samarbetet och göra jämförelser med andra nordiska länder och EU-medlemsstater är  ett viktigt steg för att komma till rätta med problemen, menar NNR.

– Överimplementering är ett problem för företagen i Norden, inte minst för de små och medelstora företagen, eftersom det medför minskad transparens, kostnader eller konkurrensnackdelar och gränshinder för näringslivet i Norden, säger Christina Fors.

NNR lämnar därför tillsammans med Dansk Industri, Finlands näringsliv och det norska Näringslivets Hovedorganisasjon ett antal rekommendationer till Gränshinderrådet. Dessa handlar om att införa en gemensam princip att EU-direktiv ska genomföras på ett (enhetligt) sätt i de nordiska ländernas lagstiftning och som säkerställer minsta möjliga börda för företag och inte påverkar företagens konkurrenskraft negativt. Utgångspunkten bör vara minimininivån i EU-direktivet.

Vidare att det bör ställas krav på jämförelser mellan de nordiska länderna (och eventuellt andra EU-medlemsstater) gällande genomförande och tolkning av EU-lagstiftning. En rekommendation lämnas också om att öka samarbetet kring ny EU-lagstiftning med konsekvenser för det nordiska näringslivet.

– För att uppnå rekommendationerna måste näringslivet involveras tidigt och under hela regleringsprocessen. Transparens är avgörande. Ökat samarbete kring ny EU-lagstiftning med konsekvenser för det nordiska näringslivet kommer också att öka potentialen för att få gehör för de nordiska ländernas specifika förhållanden vid utarbetandet av EU-lagstiftning, menar Andre Femrell, VD för NNR, där han också har stöd av sina nordiska kollegor.

NNRs tidigare lämnade förslag finns att läsa i rapporten ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning

Dela den här sidan