NNR Nyheter 1 2018

Valårets vindar vina

Visst märks det att det är valår. Det politiska tonläget har redan förändrats och konfliktytor uppstår och byts ut i snabb takt. Även vi som värnar företagsamheten, i vårt fall med fokus på att minska företagens regelbörda, måste kasta oss in i matchen för att påminna våra makthavare så att de inte glömmer vem som står för vår välfärd.

Från NNRs sida gör vi under våren några satsningar bl a av detta skäl. Vi lanserar nu i dagarna Veckans Förbättringsförslag. Varje vecka presenterar vi ett regelförbättringsförslag som våra medlemmar skickat in och som det egentligen bara är för lagstiftarna att börja genomföra. Några förbättringsförslag kommer dessutom att presenteras av företagare. Syftet är att visa på hur konkreta problem med dyra och krångliga regler kan åtgärdas. Läs mer om Veckans Förbättringsförslag längre ned i nyhetsbrevet.

Vi måste bli fler aktörer som påtalar att regelförbättringar är ett billigt och bra sätt att underlätta för företagen att växa. Därför knyter vi till oss Dick Kling som fristående krönikör på regelbloggen och som med sin kunniga och erfarna röst hjälper till i det arbetet.

Det är inte bara partierna som arbetar fram valmanifest, även NNR arbetar med liknande upplägg – fast med arbetsnamnet ”programförklaring”. I denna kommer vi att presentera vilka viktiga konkreta åtgärder på systemnivå som behövs för att förbättra arbetet med olika regelverk och därmed skapa en ökad konkurrenskraft för företagen i Sverige. Sålunda ett mycket bra underlag för våra politiker och beslutsfattare. Programförklaringen kommer tidigt i vår.

Ovan är ett axplock om vad som ligger på vår agenda just nu, förutom mycket annat vi gör. Det blir med andra ord en hektisk men väldigt rolig vår. Följ oss och varmt välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer!


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Regeringen saknar kapacitet för ett effektivt genomförande av EU-lagstiftning

Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för Regelrådet att få utökade uppgifter att ta om hand regelförbättrings- och konsekvensutredningsarbetet när det gäller införlivande och genomförande av EU-lagstiftning. Utredningen visar på en del brister som finns idag, såsom en avsaknad av tydliga och övergripande principer på den politiska nivån, samt att regeringskansliet saknar mottagningskapacitet och beredskap för att ta emot förenklingsförslag i existerande lagstiftning. Dock landar utredningen tyvärr inte i några stora konkreta åtgärdsförslag, utan snarast i en lägesbeskrivning där samtliga problem kvarstår.

Läs mer här.


Regeringen får fortsatt bottenbetyg i Regelrådets granskning

Statliga Regelrådet publicerade den 22 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Även om en viss förbättring skett så visar resultatet på en fortsatt mycket låg kvalitet för konsekvensutredningar från Regeringskansliet – endast 31 procent godkändes.

Bristfälliga konsekvensanalyser innebär att riksdagsledamöter och andra beslutsfattare fattar beslut utan att veta om det förslag som presenteras verkligen är kostnadseffektivt. Därmed riskerar reglerna att bli ineffektiva och onödigt kostsamma.

Läs NNRs kommentar till Regelrådets granskning här.


NNR lanserar ”Veckans förbättringsförslag”

Med start den 1 mars kommer Näringslivets Regelnämnd NNR varje vecka att presentera ett specifikt regelförbättringsförslag på sin hemsida www.nnr.se. Förslagen kan, om de genomförs, minska företagens regelbörda, spara tid och resurser eller främja investeringar inom det område förslaget gäller.

Varje förslag presenteras av en eller flera av NNRs medlemmar. Under varje presentation finns en länk där man kan läsa mer om förslaget och kontakta ansvarig person hos den organisation som skickat in förslaget till NNR.

Framöver kommer några av förbättringsförslagen presenteras genom ett konkret företagsexempel; några som film och andra som reportage. Mer om detta framgent.

Läs mer på NNRs hemsida och Facebook!


Följ NNR på Facebook

Följ Näringslivets Regelnämnd, NNR på Facebook genom att klicka här.

Samordna regelverken för energieffektivisering

Några av alla de förslag som NNRs medlemmar lämnat in till rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022” handlade om regelverken för energieffektivisering. Fyra separata regelverk ställer i dag krav på att fastighetsägare ska låta utföra någon form av identifiering av energieffektiviseringsåtgärder, vilket medför en mängd onödigt krångel. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur och Näringslivets Regelnämnds NNR August Liljeqvist krävde därför i en debattartikel i Altinget att de fyra regelverken bör samordnas och utvecklas.

Läs artikel här.


Debatt om revisionsplikten

Debattens vågor om revisionspliktens vara eller icke vara var höga i början av året. Först skrev Andrea Femrell, VD NNR och några representanter för NNRs medlemmar en artikel i DI om att Riksrevisionens rapport och slutsatser om den slopade revisionsplikten var undermåliga. De menade bl a att slopandet har inneburit besparingar för företagare på miljardtals kronor och många nya aktiebolag har bildats. Likaså att det inte kunnat visas något samband mellan ekonomisk brottslighet och slopad revisionsplikt. Då kan man inte enligt författarna, som Riksrevisionen, säga att reformen inte har nått sitt syfte.

Detta inlägg följdes av inslag i SR Ekot och svar från Riksrevisionen samt efterföljande replik av samma organisationer som skrev debattartikeln i DI.

En riksdagsseminarium om revisionsplikten, arrangerat av några av NNRs medlemmar, planeras för under våren. Vad som händer härnäst får vi förstås se, men från NNR och NNRs medlemmars sida är saken klar: revisionspliktens avskaffande medför en lättnad av regelbördan, vilket är bra.


Dick Kling ny krönikör på Regelbloggen

Du läser väl NNRs regelblogg? Här öppnar NNR upp för företagare, medlemmar och andra som har något att berätta på området för regelförbättringar och krångel. Varje månad publicerar vi ett nytt inlägg med berättelser från regelbördans värld.

Nu kan NNR välkomna Dick Kling som ny fristående krönikör på regelbloggen! Han kommer med start i mars månad att skriva om regelbördan både från generella utgångspunkter och via specifika exempel. I samband med det inrättas en tipsfunktion på bloggen- Klings krångel- som är öppen för alla företagare och anställda där man kan tipsa om vansinniga regler och hur vi kan bli bättre på att rensa i regeldjungeln. Varje dag kommer det bästa tipset att belönas med ett gratisexemplar av Dick Klings bok Riv regelpyramiden.

Dick Kling är författare till den nyligen utgivna boken Riv regelpyramiden. Han är doktor i nationalekonomi och har en lång erfarenhet från näringslivsorganisationer, bl. a. som utredningschef på SAF, kanslichef på Svenskt Näringsliv och VD på Ekonomifakta och EU-fakta. Han har också varit statssekreterare på Finansdepartementet och under en rad år styrelseordförande i Skattebetalarnas Förening. Under senare år har Dick Kling arbetat som organisationskonsult och också varit knuten till Timbro där han skrivit böcker om privatisering av statliga företag och värdet av privat förmögenhetsbildning.


Uppföljning av svenska regelförbättringsförslag i EU

NNRs arbete inom EU innebär bl a att försöka få igenom de förenklings- och förbättringsförslag som NNR på sina medlemmars uppdrag skickat in till Kommissionens rådgivande grupp för regelförbättringsfrågor – Refit Platform. Arbetet innebär bl a att koordinera och bevaka förslagen i plattformens medlemsstatsgrupp och intressentgrupp. NNR samlar också in och förmedlar synpunkter på andras förslag i plattformens intressent- och medlemsstatsgrupp.

Sverige som land har, via NNR, bidragit med överlägset flest förslag – 47 st, vilket motsvarar 27 % av alla inlämnade förslag (per april 2017). Plattformen har till Kommissionen hittills lämnat 27 rekommendationer
över förslag som kommit från NNR. Merparten av dessa har följts upp av Kommissionen i dess arbetsprogram för 2017 och 2018. 13 förslag från NNR har av Refit platform bedömts falla utanför plattformens uppdrag. Dessa har dock ändå fått påverkan i och med att frågan som sådan har särskild prioritet och påskyndat och styrt inriktningen på Kommissionens arbete.

Dela den här sidan