NNR Nyheter 2 2012

Dags att prioritera regelförenkling för företag Vårbudgeten är nyligen presenterad och beskedet var att svensk ekonomi i år väntas bromsa in i spåren av den europeiska skuldkrisen. Det finns enligt finansministern också en risk för en kraftigt sämre konjunkturutveckling. Därför vill regeringen inrikta sig på åtgärder som stävjar arbetslösheten.

Ett sätt att skapa tillväxt i företagen – och därmed fler jobb – är att minska företagens regelbörda. Detta är inte något nytt, utan något som vi och andra har påpekat många gånger; exempelvis Riksrevisionen, vilket ni kan läsa om i detta nyhetsbrev. Regelförenklingar är dessutom ett relativt billigt sätt att få företagen att växa, vilket torde väl passa in i en politisk agenda som har god hushållning som ledstjärna.

Visst händer det saker på regelförenklingsområdet, men allt för få konkreta förenklingar på av företagen prioriteriade områden. Varför inte ge minskningen av regelbördan för företag en rejäl prioritering, så att vårt land får bästa tänkbara möjlighet att ta sig stärkt ur krisen?

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNRNNR fyller 30 år!

I 30 år har NNR arbetat för bättre regler för företagen i Sverige och det ska vi fira den 25 maj på Berns i Stockholm. I samband med lunch blir det samtal med näringsminister Annie Lööf, intressant föredrag av skriftställaren Anders Johnson, "Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling och vi får också lyssna på vad flera ledande företrädare för näringslivet har att säga om regelklimatet.Mitt i prick av Riksrevisionen

Riksrevisionens rapport (RIR 2012:6) visar, precis som NNRs rapporter Regelagendan och Regelbarometern, att om regeringen ska uppnå en märkbar förbättring i företagens vardag, måste betydligt fler regelförbättringar genomföras inom områden som är viktiga för att företag ska växa. Förbättringarna måste ske på de områden som företagen prioriterar såsom skatter/moms, arbetsrätt/arbetsmiljö, miljö och branschspecifika regler i existerande lagar och förordningar.

– Riksrevisionen hamnar mitt i prick i sin granskning av regeringens regelförenklingsarbete för företag. Näringslivets Regelnämnd, NNR har under 30 år arbetat för bättre företagsregler och nu närmare vi oss sanningens minut, vad som behöver och bör genomföras nu, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här.Statskontoret utvärderar Regelrådet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Regelrådets verksamhet. I uppdraget ingår även att utvärdera rollfördelningen mellan Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket och Regelrådet vad beträffar arbetet med konsekvensutredningar. Syftet är att optimera och effektivisera arbetsprocesserna, så att vi får bättre regler. Såväl NNR som Riksrevisionen har uppmärksammat att Regelrådets mandat behöver breddas.

– I dag ska Regelrådet endast ta ställning till om regler utformats till en låg administrativ kostnad för företagen liksom att bedöma konsekvensutredningarna kvalitet. Rådet ser idag inte till reglernas samlade effekter för företagen, vilket är helt avgörande för företagens konkurrenskraft, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här.Första rapporten från länsstyrelsernas förenklingsprojekt

Länsstyrelsen i Kronobergs län har lämnat sin första rapport till regeringen om länsstyrelsernas förenklingsprojekt för företagen. Rapporten innehåller bl a dels en beskrivning av de aktiviteter och möten som genomförts i uppstartsfasen av projektet och dels konkreta förbättrings- och förenklingsförslag att arbeta vidare med. – För att projektet ska bli lyckosamt och kunna leverera konkreta resultat som underlättar för företagen krävs ett stort engagemang från samtliga länsstyrelser. Det är därför mycket bekymmersamt att konstatera att vissa länsstyrelser visar ett svagt intresse och inte prioriterar uppdraget; något vi förväntar oss att regeringen åtgärdar, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här.

Länsstyrelsens i Kronobergs län rapport finns här.Första rapporten från Tillväxtverkets regelförenklingsprojekt på kommunal nivå

Tillväxtverket har lämnat sin första rapport till regeringen inom ramen för sitt kommunala regelförenklingsprojekt för företagen. Rapporten innehåller beskrivning av genomförda insatser, såsom inrättandet av ett förenklingsforum och medverkan i utbildningar för kommunala politiker och tjänstemän.

– NNR välkomnar rapporten och de insatser som görs för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Utifrån företagens perspektiv anser vi att handläggningstider bör prioriteras och inte, som föreslås i rapporten, läggas sist i projektet, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här.Ny rekommendation för regelförenkling antagen i OECD

Den 11 april träffades OECD:s medlemsländer i "Regulatory Policy Committee" i Paris för att bland annat diskutera hur regler bör utformas för att stödja tillväxt och om hur OECD:s nya rekommendation för reformering av regler och regelsystem ska införas.

– När nu den nya rekommendationen för hur regler ska göras så effektiva som möjligt har antagits, förväntar vi oss ett snabbt införande av den svenska regeringen, så att svenska företags konkurrenskraft kan förbättras, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, som deltog i mötet i sin roll som ordförande för BIAC:s "Governance Committee"

Rekommendationen "the Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance" finns att läsa här.

OECD:s pressmeddelande om rekommendationen finns här.Miljöinvesteringar- var god dröj

"Miljöinvesteringar- var god dröj" är en omfattande undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan, som är presenterad av Svenskt Näringsliv och Ramböll. Normaltiden för att erhålla ett tillstånd varierar mellan 3-4 år och mindre komplexa ärenden tenderar att ta ungefär lika lång tid som ärenden med stor komplexitet. Stora variationer i hur lång tid ett ärende tar kan i vissa fall skönjas mellan de olika länsstyrelserna och domstolarna.

Läs mer här.

Undersökningen finns här: Rapport – Undersökning av framtida resursbehovEU-kommissionen besökte NNR

EU-kommissionens Generalsekretariat för Smart Regulation besökte nyligen NNR och NNRs medlemsorganisationer. Syftet med mötet var att det svenska näringslivet skulle presentera problem och förbättringsförslag på EUs regelverk i stort och i smått. Sverige fick beröm för näringslivets konstruktivitet i arbetet. Som ett exempel kan nämnas att av de 28 förslag på förenklingar som NNRs medlemmar överlämnade till EU-kommissionen i maj 2008 har idag 22 av förslagen helt eller delvis åtgärdats.

Kontakta gärna Karin Atthoff på NNR för mer information.

Läs mer här.Kalendarium

3-4 Maj , Tillväxtdagarna i Malmö, NNR är värd för seminarium "Mindre krångel mer tillväxt"
7-8 Maj , BusinessEurope Bryssel, överlämnar "Priorities for Europe Smart Regulation Agenda" till EU-kommissionen och Europaparlamentet
25 Maj, NNRs stämmor, firar NNRs 30 års arbete för bättre företagsregler i Sverige Juni, NNR och Regelrådet överlämnar gemensam rapport om Goldplating och implementering av EU-regler i svensk rätt

Hela kalendariet finns här.


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan