Beräkningsstöd för konsekvensutredning i samband med regelgivning, rapport nr 2012:03

Myndigheten Tillväxtanalys har den 29 april till regeringen överlämnat rapporten – Beräkningsstöd för konsekvensutredning i samband med regelgivning, rapport nr 2012:03. Rapporten behandlar bl.a. olika typer av grundförutsättningar som bör beakta när olika regeringsalternativ är föremål för diskussion och rapporten betonar vikten av en grundlig problemdiskussion för att regleringen i slutändan ska bli så effektiv som möjligt. Vidare lyfter rapporten fram olika typer av modeller såsom exempelvis cost benefit analyser, allmänna jämnviktsmodeller, hedoniska-prissättningsmodeller och kostnadseffektivitetsanalyser. Tillväxtanalys har besökt framsynta länder som USA och Canada där det finns en väl utvecklad kunskap om olika modeller som används beroende på situation och typ av reglering. Enligt NNR får det bedömas att förbättringspotentialen i Sverige är högst betydande eftersom flertalet konsekvensanalyser idag inte ger svar på grundläggande frågor om förväntade effekter. För att komma framåt i Sverige krävs både ökade resurser och att en kompetensbas med metodkunniga skapas inom statsförvaltningen.

Rapporten finns här.

Dela den här sidan