Pressmeddelande: Ny rekommendation för regelförenkling antagen i OECD

Idag, den 11 april, möts OECD:s medlemsländer i "Regulatory Policy Committee" i Paris för att bland annat diskutera hur regler bör utformas för att stödja tillväxt. NNR:s VD, Jens Hedström, deltar i mötet i sin roll som ordförande för BIAC:s (Business and Industry Advisory Committee at the OECD) "Governance Committee". Mötet kommer handla om hur OECD:s nya rekommendation för reformering av regler och regelsystem ska införas. 

– När nu den nya rekommendationen för hur regler ska göras så effektiva som möjligt har antagits, förväntar vi oss ett snabbt införande av den svenska regeringen, så att svenska företags konkurrenskraft kan förbättras, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rekommendationen, som nyligen antogs av OECD:s råd, innebär bland annat att alla regelkostnader för företag, både direkta och indirekta, ska övervägas i konsekvensanalyser till nya regler. Dessutom ska samråd ske med berörda marknadsaktörer varje gång nya företagsregler ska utformas. 

– Detta kommer att ha inverkan på den svenska regeringens fortsatta regelförenklingsarbete. Effekterna av regler på företag och andra berörda kommer att bli tydligare innan beslut om nya regler fattas. Dessutom bidrar utvärderingar av existerande regelverk till att otidsenliga och onödigt kostsamma regler rensas ut, fortsätter Jens Hedström.

Flera mycket viktiga punkter för företagen har lagts till rekommendationen, inklusive att: 

• Alla regelkostnader för företag, direkta och indirekta, ska övervägas i konsekvensanalyser;

• Samråd ska ske med berörda då nya regler utformas;

• Det ska finnas oberoende granskningsorgan med uppgift att syna kvaliteten på nya regelförslag och konsekvensanalyser;

• Genomgång av alla befintliga regler och kostnaderna för dessa ska göras kontinuerligt så att regler kan förenklas och regelkostnader för företag minskas. 

• Uppföljning och utvärdering av reglers faktiska effekt efter genomförandet ska göras systematiskt;

• Alternativet att inte reglera ska alltid övervägas i konsekvensanalyser. 

Rekommendationen "the Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance" finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, 
på 070-552 99 46

eller

Karin Atthoff, Sakkunnig, NNR, 
på 076-800 70 94

Dela den här sidan