Första rapporten från Tillväxtverkets regelförenklingsprojekt på kommunal nivå

Tillväxtverket har lämnat sin första rapport till regeringen inom ramen för sitt kommunala regelförenklingsprojekt för företagen. Rapporten innehåller beskrivning av genomförda insatser, såsom inrättandet av ett förenklingsforum och medverkan i utbildningar för kommunala politiker och tjänstemän. Rapporten innehåller också en analys av framgångsfaktorer och exempel hos de kommuner som fått goda resultat i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersökning ”Insikt”. Vidare redogörs för planerade insatser inom ramen för projektet.

– Näringslivets Regelnämnd, NNR, välkomnar rapporten och de insatser som görs för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Utifrån företagens perspektiv anser NNR att handläggningstider bör prioriteras och inte, som föreslås i rapporten, läggas sist i projektet, säger Jens Hedström, VD NNR.

De planerade insatserna i Tillväxtverkets rapport innefattar bl a samordnad information till företag, handläggningstider, rådgivning till företag samt tillgång till stödmaterial och kompetensstöd för kommunerna.

– Från företagens sida finns en stark efterfrågan att få en förbättrad rådgivning och service, vilket också underlättar myndighetsutövningen. Detta tillsammans med en tydlig samordnad plats för information, ex. via verksamt.se, är som NNR ser det viktigare än stödmaterial och kompetensstöd till kommunerna, fortsätter Jens Hedström.

Dela den här sidan