Första rapporten från länsstyrelsernas förenklingsprojekt

Länsstyrelsen i Kronobergs län har lämnat sin första rapport till regeringen om länsstyrelsernas förenklingsprojekt för företagen. Rapporten innehåller dels en beskrivning av de aktiviteter och möten som genomförts i uppstartsfasen av projektet samt konkreta förbättrings- och förenklingsförslag att arbeta vidare med. Rapporten redogör även för hur övriga länsstyrelser ser på förenklingsarbetet.

– För att projektet ska bli lyckosamt och kunna leverera konkreta resultat som underlättar för företagen krävs ett stort engagemang från samtliga länsstyrelser. Det är därför mycket bekymmersamt att konstatera att vissa länsstyrelser visar ett svagt intresse och inte prioriterar uppdraget; något vi förväntar oss att regeringen åtgärdar, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Projektets nästa steg består i att lämna förslag på delmål, aktiviteter och uppföljning av olika förslag. Bl a presenteras ett första förslag till servicegaranti för handläggning av ärenden för miljöfarlig verksamhet samt en digital ärendeprocess för att kunna följa sina ärenden på nätet.

– Vi ser positivt på förslagen om att införa service- och handläggningsgarantier för företagen liksom att de kan följa och veta var i processen deras ärenden befinner sig. En ökad förutsägbarhet och kortare handläggning är direkt kopplade till företagens möjligheter och vilja att investera. Företagen uppskattar också förslagen om enklare ansökningsblanketter och vägledningar för olika ärendetyper, säger Jens Hedström.

Läs länsstyrelsens i Kronobergs län rapport i sin helhet här.

Dela den här sidan