Statskontoret utvärderar Regelrådet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Regelrådets verksamhet. I uppdraget ingår även att utvärdera rollfördelningen mellan Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket och Regelrådet vad beträffar arbetet med konsekvensutredningar. Syftet är att optimera och effektivisera arbetsprocesserna, så att vi får bättre regler.

Såväl NNR som Riksrevisionen har uppmärksammat att Regelrådets mandat behöver breddas.

– I dag ska Regelrådet endast ta ställning till om regler utformats till en låg administrativ kostnad för företagen liksom att bedöma konsekvensutredningarna kvalitet. Rådet ser idag inte till reglernas samlade effekter för företagen, vilket är helt avgörande för företagens konkurrenskraft, säger Jens Hedström, VD på NNR.

– Vi är mycket positiva till att regeringen ser över rådets mandat och vi utgår ifrån att granskningen leder till konkreta åtgärder. Det är extra viktigt att den minst kostsamma lösningen väljs, när nya regleringar införs och att beslutsfattarna då utgår från företagets samlade effekter, avslutar Jens Hedström.

Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag 15 oktober 2012

Dela den här sidan