Pressmeddelande: Mitt i prick av Riksrevisionen

– Riksrevisionen hamnar mitt i prick i sin granskning av regeringens regelförenklingsarbete för företag. Näringslivets Regelnämnd, NNR har under 30 år arbetat för bättre företagsregler och nu närmare vi oss sanningens minut, vad som behöver och bör genomföras nu, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Riksrevisionens rapport (RIR 2012:6) visar, precis som NNRs rapporter Regelagendan och Regelbarometern, att om regeringen ska uppnå en märkbar förbättring i företagens vardag, måste betydligt fler regelförbättringar genomföras inom områden som är viktiga för att företag ska växa.

Förbättringarna måste ske på de områden som företagen prioriterar såsom skatter/moms, arbetsrätt/arbetsmiljö, miljö och branschspecifika regler i existerande lagar och förordningar.

Riksrevisionen påtalar tydligt att förbättringarna även ska handla om att ta bort andra hinder än de administrativa, samt även ta hänsyn till indirekta effekter av regleringar.

Parallellt anges att det statliga Regelrådet bör få ett breddat mandat som gör att när de granskar konsekvensutredningar till nya regler så kan det göras utifrån regelförslagets samlade effekter och konsekvenser och inte som idag begränsas till de administrativa effekterna. Vidare kommer regelgivaren granskas så den valt det minst kostsamma alternativet till lösning.

NNR kommer mycket noga att gå igenom Riksrevisionens rapport och återkomma med mer synpunkter och kommentarer i detalj.


Jens Hedström
VD Näringslivets regelnämnd, NNR
Jens.hedstrom@nnr.se
070-552 99 46

Dela den här sidan