NNR Nyheter 2 2014: Goda förebilder finns!

April 2014


Goda förebilder finns!

I våra 290 kommuner finns det massor av goda exempel att hämta inspiration av.

Vi på NNR har valt ut 20 exempel och kommer en gång i veckan att lyfta fram goda erfarenheter från kommuner och länsstyrelser som kan tjäna som förebilder i regelförbättringsarbetet. Ibland kommer vi också att bjuda på exempel från andra länder eller vår egen nationella nivå.

Detta hittar ni på vår hemsida, där Regelbloggen nu temporärt bytt namn till Förebilder. Ni finner oss numera också på Facebook; gilla oss gärna där så får ni information även på den plattformen.

Vi startar i dag och först ut är Ronneby kommun, som bland annat gjort framsteg i att förkorta handläggningstiderna och underlätta för företagen att få bygglov. Läs, lär och sprid!

Vi hoppas att ni finner både nytta och nöje av denna satsning – det går att förbättra om du vill!


Jens Hedström,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNR
 

Seminarium: Företagens roll i Europa

Den 16 maj, kl 10.00 – 12.00, arrangerar Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium med EU-fokus, ”Företagens roll i Europa”. Platsen blir Kungl Myntkabinettet i Stockholm.

Vi kommer att presentera en helt färsk rapport som handlar om svenska förslag till förbättringar av EU-regler. Därefter blir det ett panelsamtal på temat med Lars Adaktusson (KD), Bodil Ceballos (MP), Gunnar Hökmark (M) och Aleksander Gabelic (S). Moderator är Niklas Ekdahl.

Inbjudan kommer, men anteckna gärna datum och tid redan nu!


NNR kommer under våren att ställa frågor till partiernas toppkandidater till EU-parlamentet gällande ämnen som rör regelförbättring för företag. I detta nyhetsbrev fortsätter vi med Isabella Lövin (MP), Malin Björk (V). Fler intervjuer med toppkandidater till Europaparlamentet finns här.

Tre frågor till Isabella Lövin, Miljöpartiet, kandidat till Europaparlamentet

1. Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I så fall, hur?

Ja, regelförenklingsarbetet inom EU är viktigt. Miljöpartiet anser att regelförenklingsarbete både nationellt och i EU måste bli bättre. För mig som enskild ledamot handlar det om att när jag lägger förslag också tänka på hur dessa ska implementeras av företagen och se till att lagstiftning och regelverk utformas så att det skapar en rimlig och begränsad administrativ börda. Det samma gäller naturligtvis när äldre lagstiftningen ses över och moderniseras.

2. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på EU-nivå. Vad avser du och ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar, implementering, gold-plating och konkurrenskraft?

Nya regler måste ta hänsyn till nationella svenska förhållanden. Vi är positiva till ramlagstiftning som är tillräckligt flexibel för att det ska gå att anpassa för nationella förhållanden. Nya regler ska naturligtvis vara konkurrensneutrala och inte gynna specifika företag eller länder. Miljöpartiets mål är att implementering ska ske på bästa sätt för näringslivet. Gold-plating, d.v.s. att Sverige går längre än vad EU kräver är positivt i vissa fall men inte något som ska tillämpas slentrianmässigt.

3. På vilka regelområden tror du att EU-politiken kan göra skillnad för företagarnas vardag?

Väldigt mycket av EU:s regelverk påverkar företag på ett eller annat sätt. All lagstiftning påverkar inte alla företag men nästa alla regelverk på verkar några företag eller branscher. Miljöpartiets ambition är att arbete med regelförenkling sker brett systematiskt inom alla områden.

Tre frågor till Malin Björk, Vänsterpartiet, kandidat till Europaparlamentet
1. Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I så fall, hur?

För mig står tre områden i centrum för mitt arbete i EU-parlamentet nästa period. Det är att försvara välfärden mot åtstramningspolitiken, att förstärka arbetsrätten som försvagats genom olika EU-beslut och att fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Jag arbetar för ett samhälle där alla människor ska respekteras och behandlas med värdighet. Ett sådant samhälle är bättre för alla medborgare, oavsett man äger företag eller inte. 

Men jag kommer också fortsätta Vänsterpartiets arbete mot EU:s byråkrati och allmänna klåfingrighet. Däri ingår också att när nya EU-regler tas fram kommer jag att verka för att den administrativa bördan för mindre företag inte utökas.

2. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på EU-nivå. Vad avser du och ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar, implementering, gold-plating och konkurrenskraft?

Jag anser att svenska riksdagen och svensk förvaltning ska besluta så mycket som möjligt i frågor som dessa. Demokratin är djupt förankrad i Sverige, medan EU:s funktionssätt har klara demokratiska brister. I det fall implementering av EU-direktiv krävs, så bör svenska riksdagen göra tolkningar som bäst passar det svenska samhällsmodellen, oavsett vad EU-kommissionen anser. 

3. På vilka regelområden tror du att EU-politiken kan göra skillnad för företagarnas vardag?

Det viktigaste är att skapa rättvisa konkurrensvillkor. Tyvärr har EU:s regelverk och EU:s domstols ställningstagande i olika tvister lett till att seriösa företag som följer kollektivavtal och respekterar arbetsrätten missgynnas. I Sverige ser vi idag att flera ljusskygga bolag inom framförallt byggnads- och transportsektorn hotar seriösa svenska företag. De konkurrerar med mycket lågavlönad utländsk arbetskraft som inte törs protestera mot eländiga villkor, eftersom dessa företag också bryter mot grundläggande arbetsrättsliga principer och vägrar sina anställda fackliga rättigheter. 

En annan viktig fråga är EMU:s funktionsätt som fördjupat och försvårat den ekonomiska krisen. I dag ser vi massarbetslöshet, växande fattigdom och massor av småföretag som går i konkurs i euro-krisens länder. Jag är motståndare till euron och anser att den bör avvecklas, men vad gäller obalanserna mellan länder i form av stora skillnader i bytesbalanssaldon måste även överskottsländerna dra sitt strå till stacken genom att föra en mer expansiv finanspolitik. Hela anpassningsbördan kan inte ligga på underskottsländerna.

 


Kontakta NNR

Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90
Mediakontakt: 070-552 99 46

Ansvarig utgivare:
Jens Hedström, VD, NNR
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se

Redaktör: Susanne Ydstedt
Scantech Strategy Advisors
E-post: susanne@scantechab.se

 


Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en ideell förening som arbetar för effektivare och mindre kostsamma regler, minskat uppgiftslämnande och regelförbättringar för företag i Sverige och EU. Föreningen har 16 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka tillsammans representerar 300 000 företag.

För mer information om NNR besök www.nnr.se

 
Dela den här sidan