NNRs rekommendationer för en förbättrad beslutsprocess gällande EUs följdlagstiftning (delegerade akter)

Inom EU finns inget s k remisstvång, men det finns upparbetade rutiner för samråd med intressenter. Möjligheten till insyn och delaktighet påverkas av att beslutsprocessen ser olika ut för den ”normala” lagstiftningen och för s k följdlagstiftning. Det händer allt oftare att EU-kommissionen lagstiftar om tekniska detaljer på delegation från Europaparlamentet och rådet – så kallade delegerade akter. Farhågorna om att detta minskar transparensen framkommer allt oftare. Många representanter för näringslivet och andra intressenter upplever att det är svårt att få insyn och delta i framtagandet av delegerade akter och de i större utsträckning tenderar att få ”politiskt” innehåll snarare än att utgöras av ”icke-nödvändiga tekniska detaljer”, vilket är syftet med och kravet på akterna. Frågan får särskilt stor betydelse för de intressenter som verkar inom områden där användningen av delegerade akter ökat som mest, såsom transport, finans, jordbruk, miljö/klimat och energi.

Användningen av delegerade akter har ökat kraftigt de senaste åren och förutses fortsätta öka i takt med den stora mängd lagstiftningsförslag som just nu förbereds och förväntas komma inom de närmaste åren. NNR har därför i samarbete med medlemmarna tagit fram ett antal rekommendationer till Rådet, EU-parlamentet, EU-kommissionen den svenska regeringen för en förbättrad beslutsprocess kring delegerade akter. Rekommendationerna finns att läsa både på svenska och engelska.

– Bristande insyn och delaktighet i arbetet med delegerade akter tillsammans med en politisering av innehållet riskerar att leda till att syftet med den ursprungliga lagstiftningen inte uppnås på effektivaste sätt och att kostnaderna blir oproportionerligt stora. Det behövs därför tydliga innehålls- och processregler för det arbete som sker på delegation av rådet och parlamentet, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR

Dela den här sidan