OECD-konferens om regelförbättringar för företag

Vi har tre år i rad låtit fråga svenska företagare om vilka regler som utgör störst hinder för tillväxt. Svaret är detsamma; skatt och moms, branschspecifika regler och arbetsrättsliga regler. Detta borde ge regeringen en vink om vilka områden de borde fokusera på i fall de verkligen vill ta bort tillväxthinder. Jobb och tillväxt kan endast skapas om reglerna utgår ifrån vad näringslivet efterfrågar. 

Detta budskap skickade NNRs VD Jens Hedström med den svenska regeringen, liksom alla andra regeringar, under OECDs tvådagarskonferens i Stockholm. På konferensen, Assessing Progress in the Implementation of the 2012 OECD Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, samlas OECD och dess medlemsländer för att diskutera bästa sätt att skapa effektiva regler som hjälper företag att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

OECDs Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance antogs 2012 och innehåller 12 principer som bör följas för att regler och regelsystem ska vara effektiva. OECDs medlemsländer har moraliskt, om än inte juridiskt, förbundit sig att genomföra rekommendationens principer inom tre år. Rekommendationen innehåller mycket av det som näringslivet anser ska prioriteras, som transparens, samråd med berörda parter innan besluten fattas samt att konsekvensutredningar görs på ett tidigt stadium i beslutsprocessen.

– Rekommendationen är det mest moderna internationella redskapet länder har för att förbättra kvaliteten på regler och regelsystem på nationell nivå. Genomförande av rekommendationen är en fråga om att återskapa förtroende för regelsystemen och uppmuntra tillväxt. Bollen ligger nu också hos vår egen regering och menar de allvar med att vilja se fler och växande företag, fler jobb och ett bättre företagsklimat så är rekommendationen något de bör ta på största allvar, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

På konferensen deltog också Jens Spendrup, ordförande för bryggeriföretaget Spendrups och även för organisationen Svenskt Näringsliv. Från sin långa erfarenhet som företagare gav han vittnesmål om hur regler kan hindra företag från expansion och dessutom berättade han om exempel från verkligheten där regler visat sig vara både besvärliga och nästintill löjeväckande. Men, främst framförde han hur vardagen är för en företagare som är ålagd att följa alla regler och hantera byråkratin och vad som borde göras för att stävja detta.

– Visst finns det positiva aspekter med det regelsystem vi har och jag är den första att framhålla att ändamålsenliga regler är grundläggande för en fungerande marknadsekonomi. Emellertid uppstår problem när det blir mer tidskrävande och kostsamt för företag att följa regler än det behöver vara. Vi behöver ett system där företag kan växa tack vare effektiva regler, inte trots för mycket krångel, sade Jens Spendrup.

Huvudtalare på konferensen var Näringsminister Annie Lööf. Hon menade att OECDs rekommendation absolut kan bidra till att arbetet med smart regulation i medlemsländerna kan fortgå på ett bra sätt.

– Arbetet med regelförbättring behöver fortsättas och det både med nya och befintliga regler och dess implementering. Det är min starka övertygelse att reglerna behöver bli kostnadseffektiva och för att nå detta mål kan vi samarbeta inom OECD-nätverket.

Annie Lööf anser att alla länderna inom OECD har utmaningar inom ekonomi, klimat och sociala frågor och från den politiska nivån kan de bidra med nya innovativa lösningar. Genom att minska regelbördan kan företagen kan få bättre möjligheter att växa och därför försöker regeringen att tillgodose företagens önskemål inom området.

Flera talare, däribland professor Gary Banks från Australien, lyfte fram de sociala och miljömässiga – väl som ekonomiska – aspekterna av regelförbättringar för företag.

– Det är mycket viktigt att regelförbättringsarbetet har ett politiskt stöd från början till slut – och detta från den allra högsta politiska nivån. Bara för att en regel är bra när den införs betyder inte det att den fortfarande är bra 20 år senare. Därför går det inte att reglera först – tänk sen, som det så ofta har varit tidigare.

Professor Julia Black från London School of Economics gav deltagarna en bild av de interna skeendena av regelförenklingsprocessen och synliggjorde de utmaningar som finns mellan direktiv och utförande av ambitionerna.

En paneldiskussion med deltagare som Riccardo Maggi från EU-kommissionen, Doug Band, representant från det kandadensiska regeringskansliet, David Parker från brittiska Regelrådet och Tillväxtverkets Lena Rooth, avslutade konferensen. Av dessa skickade David Parker den tydligaste varningen i det fortsatta arbetet:

– Det är väldigt viktigt att skilja på medel och mål i denna diskussion och att inte bli fixerad vid institutionerna. Många talar om Better Regulation som ett mål, men det är de facto en process. Det är vad resultatet blir som är det viktiga!

I och med konferensen inleder OECDs sekretariat ett projekt som går ut på att övervaka och utvärdera hur olika länder genomför de olika principerna i rekommendationen. Bland annat kommer det att göras en undersökning med frågor till ländernas regeringar om olika aspekter av regelsystemet som finns på plats. OECD har även bjudit in näringslivet att kvalitetssäkra både frågorna och så småningom svaren ur ett användarperspektiv.

Dela den här sidan