OECDs granskning och Förenklingsdagen på näringsdepartementet

För första gången någonsin bjöd Näringsdepartementet in till en ”Förenklingsdag”, där temat hela dagen var just regelförenkling. Förmiddagen ägnades åt ett seminarium om OECD:s nya granskning av Sveriges regelförenklingsarbete och efter att detta inletts av statssekreterare Jöran Hägglunds kommentarer om arbetet under mandatperioden, intogs scenen av Caroline Varley, som är projektledare för OECD:s Regulatory Policy Division.

Hon bidrog både med beröm och konstruktiv kritik och som det sistnämnda angav Varley några punkter som hon särskilt ville skicka med i det fortsatta arbetet. En handlade om att regelförenkling inte bör hanteras som en politisk fråga, vilket hon upplever situationen är i Sverige, utan skall istället vara en del i ett gott offentligt ledarskap. Likaså är tydliga målsättningar är oerhört viktigt, inte minst för utvärderingens och mätbarhetens skull.  Vikten av att med olika medel involvera fler i arbetet, allt från departement till medborgare och näringslivet framhölls och en annan punkt kallade hon ”Mind The Gap”; att gapet mellan teori och praktik inte får bli för stort och därför är konsekvensanalyser ett redskap som måste förfinas och respekteras. Dessutom påpekade hon att den uppenbara bristen på engagemang från finansdepartementet i regelförenklingsarbetet var bekymmersam.

 Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, fick tillfälle att kommentera OECD:s granskning ur företagens perspektiv. Han uppmanade till att inte bortse från att regelförenklingar stärker företagens konkurrenskraft, något som alla länder i EU är medvetna och jobbar hårt med. Det är därför ännu viktigare att vi i Sverige verkligen anstränger oss för att få till stånd ett märkbart, positivt resultat för företagen.

– Många av OECD:s synpunkter och rekommendationer instämmer vi i, men jag vill understryka att de frågor som näringslivet prioriterar måste få en tyngre roll i arbetet framöver, inte minst på regional och lokal nivå. Dessutom behövs en tydligare och bättre strategi i hur regler som härrör från EU ska hanteras, där konsekvensanalyserna bör ha en viktigare och mer framträdande funktion, sade Jens Hedström.

Jens Hedström

Eftermiddagen inleddes med att Näringsminister Maud Olofsson, som ingalunda ångrar att regeringen satte målet så pass högt som 25 procent för några år sedan. Istället anser hon att är det bra att vara pressad och den inbördes konkurrensen bland myndigheter och departement, kombinerat med öppen redovisning och samarbete, blir vägen till framgång.

– Om vi ökar trycket på oss själva så ger det en produktivitetsförbättring och effektivisering i våra egna organisationer. Hela vår samhällsstruktur skall arbeta på ett sätt så att det gagnar företagen, sade Maud Olofsson.

I paneldiskussionen som följde berättade Christina Lugnet, GD Tillväxtverket, Dan Hjalmarsson, GD på Tillväxtanalys, Kristina Alsér, landshövding i Kronoberg, Gunilla Glasare, direktör för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL och Göran Grén, departementsråd på Näringsdepartementet om sina insatser för att företagen skall få minskad regelbörda.

Åhörarna fick bland annat veta att Tillväxtverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting) planerar en gemensam utbildning riktad till kommunala tjänstemän för att underlätta ett förbättrat bemötande av företagen. Vi kommer att få se olika mätningar, pilotprojekt och samarbetsgrupper, som alla har till syfte just att finna nya sätt att jobba med regelförenklingsfrågorna. En nyhet presenterades av Göran Grén och det gällde det två nya uppdrag om regelförenklingar på regional och kommunal nivå, något som snart ska sättas igång. Dessutom har näringsdepartementet börjat nu använda pay-offen ”Förenkla för företagen” istället för begreppet regelförenkling, som ett led i arbetet att förbättra kommunikationen kring frågorna.

Avslutningsvis fick näringslivet komma till tals om det arbete som planeras framgent och Jens Hedström från NNR passade på att påtala vikten av att involvera näringslivet och att genomföra de förslag om regelförenkling som företagen själva har föreslagit. Om detta sker blir det också mer märkbara resultat inom detta område. Hedström nämnde att näringslivet har lämnat in 300 förslag till förenklade regler och av dessa är 150 beslutade eller i process. Vad händer med de andra 150 som är kvar?

– Det finns flera sätt att förbättra arbetet på och att välja det regelalternativ som kostar minst för företagen är en lämplig huvudregel, men då måste det också utarbetas fler alternativ att välja mellan. En av de viktigaste signalerna från företagen är trots allt att höja intensiteten i regelförenklingsfrågorna, sade Jens Hedström.

Dagens sista talare, Magnus Larsson, VD Expander Wireless och tillika ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, höll med om detta. Även han hade budskap till panelen från ett företagarperspektiv och berättade om att tung regelbörda är ett otyg för företagare, som ju i första hand måste fokusera på sina affärer. Han skickade ett batteri av frågor till panelen gällande allt från hur de avser behandla de besvärliga 3:12-reglerna till om företagare ges möjlighet att involveras i utbildningen av de kommunala tjänstemännen. Men mest emfas lade han på frågan om tid:

– Arbetet med regelförenkling måste gå snabbare. Ni som är ansvariga måste jobba snabbare, så fungerar det ju för oss som är företagare när vi råkar ligga efter. Varför skulle regeringen vara undantagen från detta? undrade Magnus Larsson.

Seminariedagen var välarrangerad och välbesökt, med över 100 personer i publiken. Maud Olofsson utlovade vid sitt anförande att ordna liknande dagar framöver och det är enkelt att instämma i att intresset för att skapa enklare och bättre regelverk för företagen är stort. Nu ser vi alla fram mot de utlovade, märkbara resultaten.

Dela den här sidan