Presskommentar 2013-09-27: Regeringen behöver lyssna mer till företagen för att lyckas i regelförenklingsarbetet

Det är med stor besvikelse som Näringslivets Regelnämnd, NNR kan konstatera att regeringen inte når sin målsättning att minska företagens administrativa börda med 25 procent till år 2012. År 2010 lämnade Tillväxtverket en prognos att regeringens arbete lyckats minska företagens administrativa regelkostnader med ca 7 procent. Denna prognos bekräftas nu, samtidigt som Tillväxtverket konstaterar att ” de förändringar som skett utöver prognosen har inte påverkat resultat totalt sett”.

Tillväxtverkets redovisning visar tydligt att flera för företagen viktiga departement såsom Finans- Miljö- och Arbetsmarknad inte har levererat tillräckliga regelförbättringar för företagen, för att regeringen skulle kunna nå sitt eget mål.

NNR och NNRs medlemmar har under årens lopp redovisat en lång rad förslag och åtgärder för att stärka regeringens förenklingsarbete och för att det ska bli mer resultatinriktat. Flera av NNRs förslag har även lyfts fram i Riksrevisionen granskningsrapport år 2012.

NNR finner nu att resultaten ger en klar bild av att det i framtiden behövs en starkare politisk styrning av arbetet för att förbättra regelverken för företagen. En konkret åtgärd för att företagen ska kunna växa och anställa är att reformera och effektivisera olika regelverk, vilket skapar bättre förutsättningar för tillväxt.

Även i vår omvärld pågår en snabb utveckling, både inom EU och hos OECD-länderna. Här vidtas ett flertal initiativ och åtgärder för snabbt minska företagen regelbörda, och det förs samtidigt en bred diskussion om reglers effekter som inte stannar vid frågan om de administrativa kostnaderna.

-Sverige har ambitioner och det är bra, men det måste åtföljas av konkreta regelförbättrande åtgärder på områden som är viktiga för företagen, nämligen skatt/moms, arbetsrätt/arbetsmiljö och miljö/plan- och bygg, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR

Dela den här sidan