Pressmeddelande: En EU-agenda för stärkt konkurrenkraft

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 13 MAJ 2024
En EU-agenda för stärkt konkurrenkraft
Regelförbättring på EU-nivå är av stor vikt för europeiska företags konkurrenskraft och tillväxt. Utformningen och tillämpningen av olika regelverk har genom globalisering och digitalisering fått en större betydelse eftersom i princip alla företag möter en tilltagande konkurrens från omvärlden.
Som det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor har Näringslivets Regelnämnd (NNR) i samråd med sina medlemmar tagit fram ett antal förslag, en agenda för det Europeiska regelförbättringsarbetet, som släpps idag. En viktig del i denna handlar om att minska företagens regelbörda och hålla regelkostnaderna till ett minimum.
– Det behövs ambitiösa mål och ett arbete med att minska inte bara administrativa kostnader utan samtliga fullgörandekostnader. Även en ambition att hålla införandet av nya regler så lågt som möjligt och se till att ”en in, en ut”-systemet blir mer transparent och fungerar fullt ut. Dessutom måste hänsyn tas till den samlade regelbördan vid övervägande av nya regler, säger Christina Fors, rapportförfattare och sakkunnig hos NNR.
Under de senaste åren har vi sett en ökad takt i framtagandet av ny EU-lagstiftning bland till följd av COVID-pandemin, kriget i Ukraina, teknisk utveckling och klimatomställning. Viktiga områden, men som samtidigt fått till konsekvens att regelkostnaderna för europeiska företag ökat ytterligare från redan höga nivåer.
– Det är angeläget att sätta konkurrenskraften i fokus och att se till att EUs regelförbättringsarbete tar ett rejält kliv framåt. Regelbördan är nu på en sådan nivå att den upplevs som en konkurrensnackdel i förhållande till viktiga konkurrentländer utanför EU. Genom att skapa enklare, mer effektiva och tydligare regler kan vi främja företagens tillväxt och konkurrenskraft och bidra till Europas ekonomiska välfärd, säger Andrea Femrell, VD för NNR.
För att göra det krävs ett helhetsgrepp med ökade resurser och ökad kompetens, och att alla delar av regelgivningsprocessen liksom alla EU-institutioner drar åt samma håll.
– För att få effekt behöver man arbeta med två spår parallellt. Det handlar både om att göra ordentliga konsekvensanalyser och begränsa införandet av nya regler samt hålla regelkostnaderna till ett minimum givet det man vill uppnå och att utvärdera och ta ansvar för att minska företagens regelbörda, säger Christina Fors.
NNRs agenda för EUs regelförbättringsarbete finns att läsa här.
En engelsk översättning av EU-agendan finns att läsa här.
För mer information, kontakta gärna:
Christina Fors, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 070-305 70 95
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan