Intressanta slutsatser i produktivitetskommissionens delbetänkande

I veckan lämnade produktivitetskommissionens sitt första delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson. I delbetänkandet föreslås bland annat åtgärder inom regelförenkling och tillståndsprocesser – områden som särskilt berör Näringslivets Regelnämnd (NNR) och dess medlemmar.

– Det är glädjande att kommissionen så tydligt ser sambandet mellan ineffektiva regler, långsamma tillståndsprocesser och ökad svensk produktivitet. Som det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor vet vi att många företag skulle kunna öka sin produktivitet, omsätta mer och anställa fler med effektivare och enklare regelverk som inte tar tid och energi från kärnverksamheten, säger NNRs VD Andrea Femrell.

Produktivitetskommissionen pekar bland annat på behovet av såväl ett förstärkt stöd till som aktiv uppföljning och kontroll av regeringens och myndigheternas arbete med regelförenkling, samt på farorna med långsamma och osäkra tillståndsprocesser. Vidare föreslår kommissionen att regeringen bland annat bör utöka och intensifiera arbetet med att korta myndigheternas handläggningstider samt utreda om det är nödvändigt att i kommunallagen förtydliga kommunala myndigheters serviceskyldighet.

– Det behövs och har länge behövts tas ett helhetsgrepp på regelförenklingspolitiken i Sverige, på alla nivåer. Här har regeringen ett stort ansvar. Det går inte att outsourca arbetet enbart till någon myndighet eller något departement, vilket framkommer med önskvärd tydlighet. Regelförbättring måste genomsyra hela den svenska förvaltningen i alla steg och åtgärder som presenteras för regering och riksdag måste följas eller förklaras, fortsätter Andrea Femrell.

Kommissionen lägger även förslag som syftar till att skapa bättre underlag i arbetet med EU-regler. Det handlar om bättre analyser och processer i Regeringskansliet, inklusive samråd med de aktörer som kommer att omfattas av regelverken. Vad gäller genomförandet bör Sverige, i syfte att kunna konkurrera på likvärdiga villkor som övriga EU-länder, dels inte överimplementera EU-lagstiftning, dels i den mån lämpligt utnyttja möjligheter till flexibilitet och undantag i lagstiftningen.

– Vi välkomnar produktivitetskommissionens slutsatser och förslag även på dessa områden. Sverige är en del av EU och EU en del av Sverige, vilket även gäller regelgivningen inom EU och tillämpningen av regelverken. Svenska företag behöver kunna konkurrera på lika villkor med övriga företag inom EU och då behövs fokus på hur vi genomför och tillämpar EUs regelverk men, också en bättre och mer transparent svensk process inför och under framtagandet av reglerna, avslutar Andrea Femrell, VD för NNR.

Läs produktivitetskommissionens delbetänkande här.

Dela den här sidan