NNR Nyheter 2 2024

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
NYHETSBREV – APRIL 2024
Tempot behöver öka
Andrea FemrellVi har under våren kunnat konstatera en ny helt aktivitet i regelförbättringsfrågorna. Allt oftare får vi skriva om regelförbättringsförslag som genomförs, i flera fall sådana som NNR och våra medlemmar har arbetat för i många år. I den återkommande granskning vi gör av regleringsbreven för ett antal utvalda myndigheter med särskild betydelse för näringslivet har resultatet gått från stabilt nedslående till riktigt upplyftande, vilket du kan läsa mer om nedan. Sedan granskningen genomförts har dessutom ytterligare ett förenklingsuppdrag till landets samtliga länsstyrelser tillkommit.
Tyvärr innebär inte det att allt är väl i regelsverige. Det arbete som nu görs är bra och välkommet, men samtidigt i senaste laget. Många företag är hårt ansatta av konjunkturläget och en instabil omvärld och skulle egentligen behövt få lättnader för länge sedan. Därtill tar det ofta lång tid för beslut och uppdrag att omsättas i praktisk verklighet för företagen.
Att regeringen avser tillsätta ett förenklingsråd och ett implementeringsråd är till exempel utmärkt, men sedan beskedet kom i budgeten har inte mycket hänt. Posterna till Förenklingsrådet är ännu inte besatta och Implementeringsrådet väntar vi fortfarande på vidare besked om. Under tiden växer företagens regelbörda.
Den kurs som regeringen stakat ut är rätt och det är välkommet att regelförbättringsfrågorna äntligen kommit upp på agendan. Tempot behöver dock öka och fokus bör ligga på förslag och förenklingar som gör skillnad för företagen här och nu.
Som näringslivets samlade företrädare i regelförbättringsfrågor har vi naturligtvis gott om förslag – hela hundra stycken faktiskt – och hjälper gärna till att prioritera.
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
SVERIGE
[bild]
NNRs granskning visar trendbrott i myndigheternas regleringsbrev
Under många år har resultatet av NNRs regleringsbrevsgranskning varit tämligen nedslående, men i år såg det dock annorlunda ut. Av de tidigare granskade 26 myndigheterna har 16 stycken nu fått ett regelförenklingsuppdrag. Sammanlagt har 36 myndigheter fått ett förenklingsuppdrag och/eller krav på uppföljning samt att arbeta med service gentemot företagen.
– Detta är en mycket glädjande utveckling. Samtidigt är vi långt ifrån i hamn och det ligger nu ett stort ansvar på de myndigheter som ska omsätta uppdragen till verklighet. För att lyckas behöver myndigheterna bland annat en tydlig plan som involverar frekventa samråd med näringslivet under arbetets gång, säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd.
Läs mer här.
Regeringens nya konsekvensutredningsförordning lämnar flera frågor obesvarade
Regeringen fattade den 27 mars beslut om ett nytt regelverk för konsekvensutredningar. Syftet är att förbättra förutsättningarna för myndigheter, kommittéer och särskilda utredare att ta fram kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt motiverade förslag. Men tyvärr lämnas dock ett antal viktiga frågor olösta, samtidigt som regeringens egen regelgivning inte omfattas.
– Kraven på konsekvensutredningar måste omfatta alla regelgivare om det ska få effekt. Det är en stor brist att den nya förordningen inte omfattar Regeringskansliet. Då kommer åtskilliga ärenden med potentiellt stora effekter för företag och samhälle aldrig att omfattas av kraven, trots att det är där det som mest skulle behövas, säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd.
Läs mer här.
NNR välkomnar regeringens nya Förenklingsråd
Regeringen har äntligen fattat beslut om att inrätta ett nytt Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Rådet ska bland annat föreslå hur befintliga svenska regelverk kan förenklas och lämna förslag på andra förenklingsåtgärder som ska göra det lättare för företag att följa regelverken.
– Vi hoppas nu att rådet skyndsamt kommer på plats och kan påbörja sitt viktiga arbete. Vi på NNR är redo att hjälpa till med vår och våra medlemmars samlade expertis gällande regelförbättring och har redan ett flertal förslag som skulle kunna ge Förenklingsrådet en riktig rivstart. Vidare ser vi också fram emot när det av regeringen sedan tidigare aviserade Implementeringsrådet kommer på plats, säger Andrea Femrell, VD för NNR.
Läs mer här.
Regelförbättring på gång
Det rör på sig på regelförbättringsområdet. Sedan vårt senaste nyhetsbrev så regeringen aviserat förändringar på flera områden NNR och våra medlemmar länge har pekat ut som problematiska för nyhetsbrevet. Bland annat handlar det om höjd omsättningsgräns för moms så att färre företag ska behöva redovisa moms, ett nytt förenklingsuppdrag till länsstyrelserna och att hotelltillståndet slopas.
Ytterligare hundra förslag som skulle underlätta för företagen i Sverige hittar du här.
Regelförbättring på agendan när Stockholm Business Alliance (SBA) samlar till företagsklimatkonferens
Stockholm Business Alliance (SBA) samlade ledande politiker och tjänstemän från sina 55 medlemskommuner samt ett antal generaldirektörer från olika myndigheter till företagsklimatkonferens i Stockholms stadshus. Temat för konferensen var myndighetsutövning och regelförbättring. I samband med konferensen släpptes den senaste kundundersökningen (NKI-mätningen) av företagens uppfattning om kommunernas myndighetsutövning och upphandling.
NNRs VD Andrea Femrell medverkade som en utav talarna och kommenterade tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman regeringens och myndigheternas regelförbättringsarbete. Vid konferensen företräddes företagen också av Marie Svensson, vice ordförande för Svenskt Näringsliv och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.
Läs SBAs NKI-mätning ”Företagsklimat 2024” här.
Nytt i Regelpodden
Ni har väl inte missat att Regelpodden är tillbaka? I de senaste avsnitten har vi talat med statssekreterare Sara Modig om vad företagen kan förvänta sig av regeringens regelförbättringspolitik och med Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman om hur Tillväxtverket arbetar med regelförbättring.
Finns där poddar finns, och på vår hemsida.
Nytt på Regelbloggen
På regelbloggen har NNRs VD Andrea Femrell sammanfattat årets första kvartal ur regelförbättringssynpunkt, och Företagarnas VD Benjamin Dousa har skrivit om varför regeringens beslut att slopa den fysiska kvittohanteringen är så välkommet.
Regelbloggen hittar du här.
EU OCH VÄRLDEN
[bild]
EU-ministern initierar möten med näringslivet
EU-minister Jessika Roswall har hållit det första mötet flera med näringslivet om Europeiska rådets strategiska agenda för den kommande mandatperioden. Syftet är att diskutera hur man bättre tidigt ska kunna påverka besluten som fattas i EU.
Läs mer här.
Ny läsvärd rapport från europeisk tankesmedja, Centre for European Reform, om regelförbättring i Europa – med handlingsplan för nästa kommission
Tankesmedjan, Centre for European Reform (CER) har presenterat en ny läsvärd rapport om regelförbättring med rekommendationer inför nästa kommission, “Better Regulation in Europe: An actionplan for the next Commission”.
Rapporten är sponsrad av Europe Unlocked. Europe Unlocked – From a challenging present to a prosperous future. NNR har bidragit med input kring utformningen av uppdraget till Svenskt Näringsliv som är en av 17 medlemmar i Europe Unlocked.
Läs mer om här.
Letta-rapporten presenterad för Europeiska rådet
Efter drygt 1,5 års arbete och 400 möten i totalt 65 europeiska städer presenterade den tidigare italienske premiärministern Enrico Letta den 18 april sin rapport om framtiden för EUs inre marknad vid stats- och regeringschefernas vårtoppmöte. Rapporten är resultatet av det uppdrag som Letta fått av EUs medlemsstater och kommissionen att ta fram en oberoende högnivårapport om framtiden för den inre marknaden. Den innehåller förutom en politisk vision kring den inre marknaden sex olika avsnitt, varav ett- Single Market to go fast and go far: the EU’s regulatory framework- lämnar förslag på hur EUs regelförbättringsarbete kan stärkas.
Åtgärder som föreslås är bl a:
  • en ”Dynamic Impact Assessment (DIA)” vilket innebär en förenklad uppdatering av den ursprungliga konsekvensbedömningen med konsekvenserna av rådets och parlamentets substantiella ändringar av kommissionens förslag,
  • att effektivisera samrådsprocesserna genom att endast inhämta grundläggande information och synpunkter en gång,
  • att prioritera antagande av policy paket och
  • att öka användningen av tex experimentklausuler, regulativa sandlådor etc.
Förslag lämnas också på hur förenklingsarbetet kan bedrivas, att maximal harmonisering kombinerat med ömsesidigt erkännande bör eftersträvas och att en verkställande vice-ordförande bör utses med ansvar för den inre marknaden.
Senare i vår kommer den f.d. europeiska centralbankschefen Mario Draghi att presentera sin rapport om EU:s konkurrenskraft. Bägge rapporterna kommer att utgöra viktiga inspel inför den strategiska agendan som Europeiska rådet ska anta vid sitt möte i slutet av juni.
Läs Enrico Lettas rapport här.
[bild]
Du följer väl NNR i sociala medier?
Vi finns på Facebook, Linked In och på Instagram. Lyssna också gärna på vår podcast Regelpodden och läs om konkreta exempel på företagens regelbörda på Regelbloggen.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80.
Ansvarig utgivare: Andrea Femrell, VD
E-post: info@nnr.se, Hemsida: www.nnr.se
Redaktör: Susanne Ydstedt, Scantech Strategy Advisors
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Vill du avanmäla dig från detta nyhetsbrev? Klicka här.
Dela den här sidan