Ny läsvärd rapport från europeisk tankesmedja, Centre for European Reform, om regelförbättring i Europa – med handlingsplan för nästa kommission

Tankesmedjan, Centre for European Reform (CER), presenterade vid ett event igår i Bryssel, vid vilket NNR närvarade, en ny läsvärd rapport om regelförbättring med rekommendationer inför nästa kommission, “Better Regulation in Europe: An actionplan for the next Commission”. Rapporten är sponsrad av Europe Unlocked. Europe Unlocked – From a challenging present to a prosperous future NNR har bidragit med input kring utformningen av uppdraget till Svenskt Näringsliv som är en av 17 medlemmar i Europe Unlocked.

I rapporten konstateras att Europeiska kommissionen under sina två senaste ordföranden intagit en mer politisk roll och förlorat en del av sin ursprungliga styrka som ett teknokratiskt organ fokuserat på evidensbaserad lagstiftning.

Rapporten innehåller ett antal intressanta rekommendationer. Bland annat föreslås att kommissionen bli mindre beroende av kortsiktig politik, vilket Europaparlamentet och rådet oundvikligen är. Dessutom understryks behovet av att bredda kretsen för beslutsfattandet, vilken har blivit för alldeles för snäv under ordförande Ursula von der Leyen.

Ökningen av lagar som antas enbart av kommissionen (delegerade akter) snarare än genom de valda organen (rådet och Europaparlamentet) anges också vara ett problem.

För att ta itu med detta bör nästa kommission samråda mer brett och öka trovärdigheten för sina samråd genom att prioritera fakta framför politik. Förbättringar behövs också av kommissionens konsekvensbedömningar.

CER pekar också på vikten av rådet och Europaparlamentet, med en mindre teknokratisk check från kommissionen av medlemsstaterna och parlamentariker, antar en strategi för bättre lagstiftning, inklusive en bedömning av effekterna av deras föreslagna väsentliga ändringar av kommissionens förslag. Kommissionen måste också åläggas mer oberoende granskning och ansvarsskyldighet. Dessutom skulle en förbättring av Nämnden för lagstiftningskontrolls (Regulatory Scrutiny Board) oberoende och resurser förbättra ansvarstagandet i lagstiftningsprocessen.

Avslutningsvis lyfts i rapporten en minskning av regelbördan upp som en viktig faktor. Kommissionen måste enligt CER ”vara mer beredd att ta bort eller förenkla befintliga lagar som är överflödiga, ineffektiva eller vars kostnader nu uppväger fördelarna. Trots oro över EU:s ekonomiska resultat verkar kommissionens beslutsamhet att minska regelbördan tappa fart. Dess initiativ som ”en in, en ut” behöver gå bortom ett snävt fokus på administrativa kostnader och innefatta en bredare bedömning av hur reglering påverkar den europeiska ekonomin. Europaparlamentet och Europeiska rådet måste också göra bördminskning till en högre prioritet.”

Läs rapporten här, Better regulation in Europe: An action plan for the next Commission | Centre for European Reform (cer.eu)

Dela den här sidan