Pressmeddelande: Näringslivets Regelnämnd fyller 40 år

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 25 MARS 2022
Näringslivets Regelnämnd fyller 40 år
Imorgon – den 26 mars – är det exakt 40 år sedan det hölls konstituerande stämma för Företagens Uppgiftslämnardelegation (FUD) – det som så småningom skulle bli Näringslivets Regelnämnd NNR. En anledning att fira, men också att blicka framåt. För regelförbättringsarbetet har inte blivit mindre viktigt med åren, konstaterar NNRs VD Andrea Femrell.
– Regler behövs, det är de flesta ense om. Rätt utformade skapar de ett tydligt ramverk för verksamheter liksom förutsättningar för sund och rättvis konkurrens. Felaktiga och alltför omfattande eller otydliga regelverk kan dock orsaka stora problem för företagen. Regelkrångel orsakar höga kostnader, tidsspill och osäkerhet som kan leda till att idéer och verksamheter aldrig uppnår sin fulla potential – eller ens kommer till stånd. Därför grundades en gång FUD och därför arbetar NNR ständigt vidare för effektiva och konkurrenskraftiga regelverk för svenska företag, säger Andrea Femrell.
FUD fick en mycket bred uppslutning bland näringslivets organisationer. I det pressmeddelande som gick ut den 26 mars 1982 står det: ”Näringslivet kommer i fortsättningen att gå fram på samlad front mot blankettkrångel”. Så blev det och så kommer det att förbli, även om NNRs arbete är betydligt bredare än för 40 år sedan.
– Vårt uppdrag har blivit större och bredare med åren. Idag är NNR det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor och näringslivets nav för analys av reglers effekter på företagen, en sammanhållande katalysator för regelförbättringar i såväl Sverige som på EU-nivå. Vi har lärt oss att vi måste driva arbetet på flera fronter samtidigt och vara delaktiga i hela regelgivningsprocessen så att det minst kostsamma alternativet för företagen som uppnår syftet med regleringen väljs, berättar Andrea Femrell.
Under åren har både NNR och världen vi verkar i förändrats. Digitaliseringen förenklar ansökningar och uppgiftslämnande, men gör också tröskeln lägre för vilka uppgifter som begärs in och när. Globaliseringen och EUs inre marknad öppnar upp nya möjligheter för svenska företag, men skärper också konkurrensen och visar på vikten av lika villkor för de olika ländernas näringsliv. En europeisk beslutsnivå har tillkommit och med den både lättnader och ökad reglering. En orolig omvärld gör det än viktigare att svenska företag kan verka på samma villkor som konkurrenterna.
– På medlemmarnas uppdrag har NNR verkat för rättvisa och konkurrenskraftiga villkor för svenska företag i 40 år. Det är ett arbete utan slut. Nya regelverk tillkommer ständigt, andra omprövas, men någon kommer alltid att behöva företräda företagens intresse i regleringsarbetet.
– Jag stolt över det arbete som gjorts i regelförbättringens tjänst under de senaste 40 åren, men ser också fram emot vårt fortsatta arbete. I de oroliga och osäkra tider vi nu befinner oss i är det särskilt viktigt att regeringen förstärker regelförbättringsarbetet och processen som omgärdar det. Näringslivet behöver tydliga, enkla och kostnadseffektiva regler för att kunna bidra till en stark ekonomi, fler arbetstillfällen och vår gemensamma välfärd, avslutar Andrea Femrell.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan