Pressmeddelande: Omtag krävs i regelförbättringsarbetet – NNR presenterar verktyg inför nästa mandatperiod

När mandatperioden som snart är slut summeras, konstaterar landets företagare att det har varit fyra förlorade år för det statliga regelförbättringsarbetet i Sverige. Kostnaderna för företag till följd av regler har ökat och företagen upplever ett ökat krångel. Näringslivets egna förbättringsförslag har inte fått gehör och en process för att ta hand om regelförbättringsarbetet saknas. Företagarnas förtroende för regeringens regelförbättringsarbete är lågt, 74 procent har inget eller enbart litet förtroende.

Näringslivets Regelnämnd NNR publicerar nu en rapport ”Ny mandatperiod, nya möjligheter” som består av två delar. Den ena delen är en SKOP-undersökning som redogör för hur företagare upplever regler och regelverk, såsom om det blivit enklare eller krångligare, vilka regelområden som utgör hinder för att växa, reglers påverkan till expansion samt företagarnas förtroende för regelförbättringsarbetet. Exempelvis anser att 29 procent av företagarna att det blivit krångligare att följa statliga regler jämfört med ett år sedan, medan 2 procent anser att det blivit enklare.

Den andra delen präglas av framåtblick och lösningar. Här ger NNR konkreta förslag till åtgärder för att regelförbättringsarbetet under nästa mandatperiod ska ge ett bra resultat. Dessa åtgärder är i form av 27 rekommendationer inom sex olika områden som en kommande regering kan använda.

– Vi vill visa att näringslivet tar ansvar. Våra rekommendationer bidrar till ett effektivt regelverk med lägre kostnader för företag och samhälle och kan vara till stor hjälp för den regering som vill förbättra den svenska konkurrenskraften med fler växande företag. Ingen torde vara motståndare till effektivare regelverk, så vår förhoppning är att dessa verkligen tas tillvara, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

De 27 rekommendationerna berör övergripande principer (såsom kostnadseffektivitet), ansvarstagande och ledarskap (såsom systematisk utvärdering av regelverk), nya och förändrade regler (arbetet med konsekvensutredningar samt EU-lagstiftning), förbättringar och förenklingar av befintligt regelverk (processer och konkreta förbättringsförslag), tillämpningen av regelverk hos länsstyrelser och kommuner, samt arbetet med att effektivisera och minska företagens uppgiftslämnande.

– Det finns en stor potential för tillväxt och konkurrenskraft genom att införa regelförbättrings- och förenklingsåtgärder. Med tydliga målsättningar, ledarskap och ett helhetsperspektiv kan regeringen göra stor skillnad för landets företagare.  Tyvärr har de senaste årens tendens varit negativ och menar politikerna allvar med att vilja ha ökad tillväxt och fler arbetstillfällen finns här en stor möjlighet, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Rapporten ”Ny mandatperiod, Nya möjligheter – Regelreformer för ökad konkurrenskraft och tillväxt” finns här.

Läs om rapporten i Dagens Industri (låst).

 

För mer information, kontakta:

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 073-020 56 80.
andrea.femrell@nnr.se

Tomas Lööv, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 070-238 79 98.
tomas.loov@nnr.se

Dela den här sidan