Pressmeddelande: Regeringens regelförbättringsarbete får inte utslag hos myndigheterna

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 1 OKTOBER 2021
Regeringens regelförbättringsarbete får inte utslag hos myndigheterna
Instruktioner och regleringsbrev är regeringens främsta styrmedel gentemot sina myndigheter. Det är också där regeringen lägger fast myndigheternas uppdrag och prioriteringar. Kort sagt: finns en fråga inte med i regleringsbrev och instruktioner är frågan heller inte särskilt prioriterad för regeringen – och myndigheterna kommer inte att arbeta med den.
Näringslivets Regelnämnd NNR har därför i flera år granskat instruktionerna och regleringsbreven för ett antal utvalda myndigheter som är särskilt relevanta för näringslivet. Detta görs för att se och följa hur regelförbättringsarbetet bedrivs och gör skillnad, men också vilket genomslag regelförbättringspolitiken får i praktiken.
I år har NNR granskat regleringsbrev och instruktioner för 26 myndigheter och tyvärr kan vi konstatera att trenden för det praktiska regelförbättringsarbetet är något vikande.
– Det är i uppdragen till myndigheterna som regeringens politik ges praktiskt genomslag. Ändå är det få av myndigheterna som fått i uppdrag att arbeta aktivt med regelförbättringsfrågan, eller ta hänsyn till företagens stora regelbörda i sitt arbete. Det tyder tyvärr på att regeringens arbete inte får något större genomslag i praktiken, kommenterar Andrea Femrell, VD för NNR.
NNRs granskning visar att bara sex av 26 granskade myndigheter har ett särskilt uppdrag att förenkla för företag inskrivet i regleringsbrev eller instruktioner, och bara sju myndigheter har i uppgift att följa upp sitt arbete ur ett regelförenklingsperspektiv.
– Alla myndigheter som jobbar direkt mot företagen genom till exempel tillståndsgivning, uppgiftsinsamling och granskning borde ha ett särskilt uppdrag att förenkla för företagen i den mån det är möjligt – och att kontinuerligt följa upp arbetet så att åtgärderna får önskad effekt. Bara så kommer regelförbättringsarbetet få praktiskt genomslag i myndighetsutövningen, säger Andrea Femrell.
I den ekonomiskt svåra period som följer på pandemin är regelförenklingsarbetet viktigare än någonsin.
– Krångliga regelverk skapar både merarbete och kostnader för företagen. I en pressad situation som den vi nu befunnit oss i kan regelbördan mycket väl vara den droppe som får bägaren att rinna över, som får företagaren att lägga ner verksamheten eller aldrig starta upp. Omvänt är regelförbättringsarbete en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna regeringen har att tillgå för att skapa ett gott företagsklimat, avslutar Andrea Femrell.
Granskningen finns att ta del av på NNRs hemsida.
För mer information:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 25 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan