NNR Nyheter 4 2021

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
NYHETSBREV – OKTOBER 2021
Mål kräver medel
Andrea FemrellSå har till sist regeringens nya mål för förenklingspolitiken presenterats. Förväntningarna efter näringsministerns förenklingsresa, de uteblivna resultaten i förhållande till tidigare mål samt de skarpa förslag som presenterats av förenklingsutredningen (SOU 2021:60) hade förstås skruvat upp förväntningarna. Vi kan nu konstatera att skrivningarna gällande målen är bra och relevanta på en övergripande nivå. Däremot saknas fortfarande besked om hur målen ska uppnås, vilken ambitionsnivå som gäller och vilka medel som finns till förfogande. Nuvarande och kommande regeringar får inte hamna i samma fälla som tidigare och bara följa utvecklingen. De måste leda den om det ska bli resultat.
Samtidigt behöver regeringen bara fatta några få beslut för komma en bra bit på väg. Genom att genomföra de förslag som presenterats av utredaren Kristina Alsér i förenklingsutredningen så kommer den nödvändiga infrastrukturen och kontrollmekanismerna att finnas på plats för att kunna minska bördan på ett effektivt sätt. Nu är hög tid att leverera och de fina ordens tid är förbi, inte minst då vi ser ut att vara på väg ut ur den pandemi som lamslagit stora delar av näringslivet. En rejält minskad regelbörda kommer att ge ytterligare skjuts till återhämtningsprocessen, något som i regel kostar lite i förhållande till dess utfall.
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
SVERIGE
[bild]
Regeringens nya mål för förenklingspolitiken: Relevanta men utan ambitionsnivå
Regeringen har nu, kraftigt försenad, presenterat nya mål för förenklingspolitiken i en skrivelse till riksdagen. Målen är fem till antalet och berör utformningen av regelverk, regelkostnadernas utveckling, myndigheternas handläggningstider och service samt digitala tjänster för företagens kontakter med det offentliga. Förenklat uttalar målen att regelverken och tillämpningen ska bli enklare, billigare, snabbare och mer ändamålsenliga.
Läs NNRs kommentar här.
Regeringens regelförbättringsarbete får inte genomslag hos myndigheterna
Näringslivets Regelnämnd NNR har i flera år granskat instruktionerna och regleringsbreven för ett antal utvalda myndigheter som är särskilt relevanta för näringslivet.
Instruktioner och regleringsbrev är regeringens främsta styrmedel gentemot sina myndigheter. Det är också där regeringen lägger fast myndigheternas uppdrag och prioriteringar. Kort sagt: finns en fråga inte med i regleringsbrev och instruktioner är frågan heller inte särskilt prioriterad för regeringen.
I år har NNR granskat regleringsbrev och instruktioner för 26 myndigheter, och tyvärr kan vi konstatera att trenden för det praktiska regelförbättringsarbetet om något är vikande.
Läs NNRs pressmeddelande här.
Uppdatering av näringslivets prioriterade regelförbättringsförslag på gång
Inför valåret 2022 uppdaterar och utvecklar nu NNR tillsammans med sina medlemmar de prioriterade regelförbättringsförslag som näringslivet anser behövs inom olika regelområden.
Om du vill veta mer om de förslag som togs fram inför 2018 så finns de att läsa här. Mer om NNRs arbete i denna del kommer att presenteras framgent.
Regelpodden
NNRs Regelpodd har nu presenterat fyra avsnitt och fler är förstås på gång. Vi har hunnit med att prata om regelbördan från EU med MEP Jörgen Warborn, om kommunal regeltillämpning med NNRs expert August Liljeqvist, om synen på regelbördan med SKOPs Örjan Hultåker och nu senast om Förenklingsutredningens förslag med dess utredare Kristina Alsér, Ek Dr Lars Åke Pettersson och Tomas Lööv, sakkunnig på NNR. Vi planerar att fortsätta släppa ett avsnitt per månad, möjligen något oftare när vi närmar oss valet nästa år.
Välkommen in och lyssna, den finns där poddar finns samt här.
EU OCH VÄRLDEN
[bild]
NNRs förslag till prioriteringar för det svenska EU-ordförandeskapet
Den 1 januari 2023 är det Sveriges tur att axla ordförandeskapet i EU. En av de viktigaste frågorna för näringslivet är konkurrenskraftiga och effektiva regelverk. NNR har tagit fram några viktiga åtgärdsförslag inom regelförbättringsområdet som den svenska regeringen bör prioritera i sitt ordförandeskap. Dessa handlar bland annat om bättre konsekvensanalyser, större transparens, effektivare regelgivningsprocesser och mer samråd med näringslivet.
Läs mer här.
Normenkontrollrats årsrapport
En framtidssäker stat – minskad byråkrati, praktisk lagstiftning och effektiv offentlig sektor. Så lyder temat för Normenkontrollrats, det tyska regelrådets, årsrapport som nyligen överlämnats till förbundskansler Angela Merkel. I denna framför rådet de tio rekommendationer som bland annat berör ett större fokus på en effektivare offentlig sektor sett ur ett regelförbättringsperspektiv, att skynda på planering, godkännande och domstolsförfaranden kring investeringar i klimatvänlig infrastruktur och teknologiåtgärder, att ta tillvara på förslag från näringslivet om hur byråkratin kan minskas samt att förbättra regelkostnadsberäkningar.
Läs Normenkontrollrats rapport Future-Proof State – Less Bureaucracy, Practical Legislation and Efficient Public Services här.
[bild]
Du följer väl NNR i sociala medier?
Vi finns på Facebook och på Linked In. Lyssna också gärna på vår podcast Regelpodden och läs om konkreta exempel på företagens regelbörda på Regelbloggen.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
Ansvarig utgivare: Andrea Femrell, VD
E-post: info@nnr.se, Hemsida: www.nnr.se
Redaktör: Susanne Ydstedt, Scantech Strategy Advisors
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 25 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Vill du avanmäla dig från detta nyhetsbrev? Klicka här.
Dela den här sidan