Pressmeddelande: Regeringens nya mål för förenklingspolitiken: Relevanta men utan ambitionsnivå

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 21 SEPTEMBER 2021
Regeringens nya mål för förenklingspolitiken: Relevanta men utan ambitionsnivå
Regeringen har nu, kraftigt försenad, presenterat nya mål för förenklingspolitiken i en skrivelse till riksdagen. Målen är fem till antalet och berör utformningen av regelverk, regelkostnadernas utveckling, myndigheternas handläggningstider och service samt digitala tjänster för företagens kontakter med det offentliga. Förenklat uttalar målen att regelverken och tillämpningen ska bli enklare, billigare, snabbare och mer ändamålsenliga.
– Det är välkommet att målen nu äntligen har presenterats så att det finns en färdriktning för regelförbättringsarbetet som regering och myndigheter kan förhålla sig till. Utvecklingen som varit hittills med ökade kostnader och komplexitet liksom bristande måluppfyllelse behöver vändas. Nu har det gått två år sedan näringsministerns förenklingsresa och avsiktsförklaring så vi väntar alla på leverans, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.
Målen som presenteras är relevanta på en övergripande nivå. Regeringen gör det tydligt att de samlade regelverken ska utgå från proportionalitet och vara utformade så att de bidrar till företagens tillväxt och konkurrenskraft liksom att regelkostnaderna över tid ska minska i relation till BNP och omvärlden. Samtidigt saknas konkretion om hur långt regeringen vill nå, hur målen ska uppnås och i vilken takt.
– Vi är alla överens om att kostnaderna måste minska i absoluta tal och i förhållande till omvärlden liksom att fokus i regelgivningen behöver vara konkurrenskraft och tillväxt. Det är därför bra att det blivit tydligt. Samtidigt finns det risk att regeringen faller på samma grepp som tidigare regeringar och misslyckas, eftersom målen inte innehåller några som helst nivåer, riktmärken eller verktyg för att gå i den riktning som anges. I detta avseende behöver målen kompletteras och det snabbt. En viktig pusselbit är därför att genomföra de förslag som ”Utredningen om enklare regler för mikroföretagande och en modernare bokföringslag” lagt fram om en sammanhållen regelförbättringsprocess, fortsätter Andrea Femrell.
Regeringen sätter också mål för arbetet hos förvaltningsmyndigheter och den pågående digitaliseringsprocessen. Handläggningstiderna ska bli kortare och servicen bättre samtidigt som andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka.
– Även dessa delar är självklara och i många stycken bra. Regeringen behöver dock stärka sin styrning för att myndigheterna ska genomföra och synkronisera sina insatser. Gällande digitaliseringen så drivs idag främst olika projekt ur ett myndighetsperspektiv och inte ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det behövs ett annat fokus med tydliga incitament för effektiviseringar och medel för att genomföra olika projekt, avslutar Andrea Femrell.
Läs regeringens nya mål för förenklingspolitiken här.
För mer information:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 25 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan