Pressmeddelande: Stärk Sveriges konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och en bättre tillämpning av EU-lagstiftning

En stor del av antalet nya eller förändrade regler, och uppskattningsvis hälften av regelbördan, som berör svenska företag följer av EUs lagstiftning. För att inte skapa kostnader och konkurrenssnedvridningar är det av stor betydelse att genomförande av EU-direktiv sker på ett likartat sätt i de olika EU-medlemsstaterna och att tillämpningen av EU-lagstiftningen är enhetlig.

Det finns idag ingen klar bild över vilka effekter svensk överimplementering av EU-regler får för svenska företag. Det beror bl a på brister i det svenska arbetet med EU-lagstiftningen. Idag saknas exempelvis en process och rutiner för tidiga och återkommande samråd med näringsliv och övriga intressenter. Det görs inte heller några nationella konsekvensanalyser av EU-förslag och ev. överimplementering motiveras eller tydliggörs inte. Följden blir att svenska företags konkurrenskraft skadas, då andra medlemsländer i EU får ett mer anpassat och enklare regelverk att hålla sig till på exakt samma område.

För att åskådliggöra detta har Näringslivets Regelnämnd NNR presenterat en ny rapport, där konkreta exempel tydligt visar hur den svenska implementeringen och tillämpningen av EU-lagstiftning medför nackdelar för svenska företag. Jämförelser görs i dessa med några av våra grannländer. Exemplen omfattar lagstiftning inom bl a områdena transport, livsmedel, redovisning, finans, miljö och upphandling.

Dessa exempel visar att den svenska överimplementeringen medför negativa effekter i form av kostnader och/eller konkurrensnackdelar. Överimplementeringen innebär till exempel att Sverige har valt att utvidga tillämpningsområdet så att fler företag omfattas eller att regelkrav lagts till utöver det som krävs i direktivet. Dessutom väljer Sverige gärna att införa strängare tolkningar och sanktioner eller andra efterlevnadsmekanismer än vad som är nödvändigt. Det enda som nu uppnås är att svenska företag ensidigt missgynnas. Trots att vi från näringslivet påtalat detta i många år så fortsätter samma utveckling, säger Andrea Femrell, vd Näringslivet Regelnämnd NNR.

De jämförelser med andra länders arbete som gjorts i rapporten visar att andra länder, som t ex Storbritannien och Danmark, har förstått nödvändigheten av ett effektivt genomförande som inte hämmar företagens konkurrenskraft. De har därför skapat principer, processer och forum för att tidigt påverka och fånga in kunskap om effekterna vid ett genomförande. Utblicken visar också att det finns länder (t ex Danmark och Finland) som inser betydelsen av systematiska jämförelser med andra länder – något Sverige inte gör.

Utgångspunkten bör vara en princip om att det svenska genomförandet och tillämpningen/tolkningen av EU-rätten inte ska försämra företagens konkurrenskraft. Vidare att det är EU-lagstiftningens miniminivå som ska gälla vid genomförande och tillämpning. Om Sverige mot all förmodan har anledning att gå längre än vad EU-lagstiftningen kräver så måste det motiveras mycket väl och redogöras för vilka konsekvenser det får för företagen. Likaså är det önskvärt att för de regler där Sverige valt att gå utöver miniminivån eller tolkat annorlunda jämfört med andra EU-länder, alltid utvärderas i efterhand; något som borde vara självklart, men besynnerligt nog som inte görs, säger Christina Fors, sakkunnig NNR och rapportförfattare.

Läs rapporten Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Christina Fors, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 070-305 70 95
E-post: christina.fors@nnr.se

Dela den här sidan