Pressmeddelande: Systematiska utvärderingar av regelverk sällsynta

I grundlagen finns det krav på att riksdagen ska följa upp fattade beslut. Trots detta sker systematiska utvärderingar av reglers effekter på företag nästan aldrig. Risken är stor att detta leder till kostsamma och ineffektiva regelverk, vilket förstås påverkar svensk konkurrenskraft och tillväxt negativt.

I Näringslivets Regelnämnds nya rapport ”SYSTEMATISK UTVÄRDERING – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler” presenteras tre fallstudier över regelverk som funnits länge och där företagen upplever att det finns stora problem. Dessa fallstudier visar att det finns starka skäl att i en bred kontext utvärdera och ompröva flera regelverk som omfattar företag. Dessutom är det viktigt att ifrågasätta om syftet med dem har uppnåtts och om de är kostnadseffektiva.

– Att frågan om utvärderingar har stor betydelse för att uppnå effektiva regelverk är inte bara NNRs uppfattning, utan har lyfts fram av OECD i flera sammanhang. Sverige bör ta lärdom av det framgångsrika arbete som sker i andra OECD-länder såsom Australien, Storbritannien och Tyskland för att inte riskera föråldrade och därmed skadliga regelverk, anser Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Fallstudierna i rapporten handlar om personalliggare, vattenskyddsområden och förprövning av djurstallar och uppvisar alla exempel på där företagare handlar i kläm trots att de vill göra rätt. Gemensamt för just dessa fall är också att den översyn av reglerna som skett har utförts av myndigheterna själva. NNR anser att utvärderingar måste göras av en oberoende part på grund av risken för intressekonflikter.

– Samhället lägger cirka 300 miljarder kronor per år på granskningsverksamhet i bred bemärkelse för tillsyn, utvärdering och revision. Det är således inte pengar som saknas, utan vad som krävs är att riksdagen tar sitt uppdrag på allvar. Tydliga kriterier för vad som ska utvärderas och hur måste införas. Likaså måste transparensen och dialogen med berörda stärkas, menar Tomas Lööv, sakkunnig på NNR och rapportförfattare.

Argumentet om att krav på utvärderingar medför en stor arbetsbörda för staten måste vägas mot de samhällsekonomiska kostnader som dåligt fungerande regelverk medför. Ett förslag vore att inrätta en organisation inom statsförvaltningen med hög kompetens som operativt ansvarar för utvärderingarna.

– Grunden måste vara att riksdagen börjar göra systematiska utvärderingar kopplade till utskottens uppdrag och att det i samband med detta genomförs dialog med näringslivet som kan bistå med synpunkter och tips. Detta skulle dels gynna företagandet och tillväxten och dels transparensen – något som är viktigt i ett demokratiskt samhälle, avslutar Tomas Lööv.

Rapporten ”SYSTEMATISK UTVÄRDERING – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler” finns att läsa och ladda ner här.

För mer information kontakta
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR,
på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Tomas Lööv, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd, NNR,
på 070-238 79 98 eller tomas.loov@nnr.se

Dela den här sidan