Pressmeddelande: Till den tillträdande regeringen: Här är 33 regelförbättringsförslag som ger tillväxt

I rapporten ”Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige” presenterar NNR och dess medlemmar 33 st konkreta förenklings- och förbättringsförslag som, om de genomförs, kan ge tillväxten en rejäl skjuts. Flest förslag återfinns inom skatte- och momsområdet. Hälften av förslagen inom detta område bedöms öka företagens vilja att investera. I rapporten presenteras även en undersökning, gjord av SKOP, där svenska företagsledare har svarat på frågor om regler och aspekter kopplade till hur regelverken påverkar företagen, bl a i form av synen på tillväxt. Undersökningen visar att det är fler företagare, 15 procent, som upplever att det har blivit krångligare än som anser att det blivit enklare, 5 procent, att följa statliga regler jämfört med ett år sedan. De regelområden som företagen upplever som det största enskilda hindret för att kunna växa är skatte- och momsregler, följt av specifika branschregler och därefter arbetsrätten.

– Det behövs ett större fokus på regelförbättringar för företag om målen om en ökad tillväxt skall kunna nås. Vägen till framgång ligger i att lyssna på oss företagare, eftersom vi vet bäst vilka regler som är mest tillväxthämmande. I denna rapport finns bra och konstruktiva regelförbättringsförslag som jag hoppas beslutsfattarna vill ta till sig, säger Ulrik Wehtje, NNRs ordförande och företagare.

24 procent av de företag som berörs av kommunal tillsyn vill att kommunen prioriterar sänkta tillsynsavgifter, medan 20 procent framhåller kortare handläggningstider som viktigast. 33 procent av företagen som berörs av länsstyrelsernas tillsyn vill att länsstyrelsen prioriterar kortare handläggningstider medan 21 procent vill att länsstyrelserna skaffar sig bättre insikt och förståelse för företagens förutsättningar.

– Regler ska vara ett stöd åt näringslivet och inte utgöra tillväxthinder, men för att detta ska bli verklighet så behövs det en förståelse för företagens vardag hos både beslutsfattare och tillämpare. För att reglerna ska bli ändamålsenliga och kostnadseffektiva måste regelgivaren väga in principer såsom konkurrenskraft, förutsägbarhet, transparens, proportionalitet och effektivitet, säger Andrea Femrell, rapportförfattare och VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

I rapporten presenteras även 25 systemförslag för att stärka kvaliteten på och effektivisera tillämpningen i det nationella, regionala och kommunala regelförbättringsarbetet. Här märks bl a utvärdering i efterhand av reglers effekter, nationella konsekvensanalyser av förslag som ska förhandlas inom EU samt service- och handläggningsgarantier hos länsstyrelser och kommuner.

NNRs rapport om Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder finns här.

Vid frågor kontakta:
Andrea Femrell, rapportförfattare och VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR Tel: 08-762 70 97
Ulrik Wehtje, ordförande, Näringslivets Regelnämnd, NNR Tel: 040-671 78 01

Dela den här sidan