Pressmeddelande: Vad kostar det att starta ett företag hos er? Vet inte, svarar kommunen.

När ett företag ska fatta ett beslut om att etablera sig i en viss kommun behövs tydliga förutsättningar och en mängd information innan spaden kan sättas i jorden. Till exempel behöver företagaren veta hur stora kostnaderna för alla tillstånd beräknas bli och hur lång tid det tar att få dem klara. Endast en tredjedel av kommunerna i NNRs granskning säger sig kunna lämna ett besked om totalkostnaderna vid första kontakt med kommunen, eller åtminstone innan ansökningshandlingarna skickas in. Dessutom lämnar 36 procent av kommunerna besked först efter särskild förfrågan eller bara genom utskick av fakturorna.

Näringslivets Regelnämnd NNRs rapport ”Villkor för nyetablering – Tillämpning, service och myndighetsutövning” är den femte av fem uppföljande rapporter om regeltillämpning på kommunal nivå. Rapporten redogör för hur kommunerna har svarat på NNRs enkät om villkoren för en nyetablering och försöker visa på olika åtgärder som kan förbättra kommunernas service gentemot företagarna.

När det gäller besked om förväntad total handläggningstid för samtliga nödvändiga tillstånd och anmälningar för en nyetablering är det 56 procent av kommunerna som kan lämna ett sådant besked vid första kontakten med kommunen – eller åtminstone innan ansökningshandlingarna skickas in en ansökning. Hos 14 procent av de svarande kommunerna lämnas besked först efter särskild förfrågan eller enbart genom utskick av tillståndsbeskeden.

– Att etablera en ny verksamhet är ett mycket stort beslut för en företagare och därför är det inte bra att det i många kommuner ska vara så svårt att få besked om vad det kostar och hur lång tid det förväntas ta. Om kommunerna inrättade en servicegaranti vore det enklare för båda parter att kunna förutse hur lång tid en tillståndsprocess har, säger August Liljeqvist, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd NNR och rapportförfattare.

NNRs undersökning visar att taxorna kan göras enklare och mer transparenta, så att företagaren som ansöker enkelt kan se vilka delar som ingår i kostnaderna. Samtidigt har antal kommuner där företagen kan följa åtminstone en typ av ärende på nätet ökat från 21 till 40 procent sedan förra undersökningen 2016.

– Utifrån vår undersökning blir det tydligt att taxorna för anmälningar och tillstånd är krångliga. Enbart 36 kommuner klarade att svara på vad det exakt skulle kosta för en på förhand definierad nyetablering. Det är därför ingen vågad gissning att det då också är krångligt för företagaren själv att kunna ta ställning, fortsätter August Liljeqvist.

Av undersökningens svar kan det uppfattas som att en del kommuner inte ser något behov att arbeta med utveckling av myndighetsservicen. Samtidigt som det i teorin kan finnas goda skäl bakom varje regel kommunen vill implementera, blir summan av dem lätt bli till en övermäktig börda för företagaren. Det är därför av största vikt att varje enskild myndighetsåtgärd är så effektiv och proportionerlig som möjligt för att minimera belastningen på varje företag.

– Goda förutsättningar för nyetableringar och förändringar av verksamheter är just nu viktigare än någonsin när vi kan befara konkurser och åtstramningar i skuggan av pandemin. När företagarna kommer att vilja starta eller växla upp igen gäller det att underlätta så mycket som möjligt och där vilar ett stort ansvar på kommunerna och deras service gentemot företagen, menar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

 

Läs rapporten här.

Läs mer på kommungranskning.se

 

För mer information, kontakta gärna:

August Liljeqvist, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR och rapportförfattare
Mobil: 072-717 70 92
E-post: august.liljeqvist@nnr.se

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan