NNR Nyheter 5 2020

Ett annorlunda år går mot sitt slut

Ibland är det skönt att vända blad. Anledningarna till det kan vara flera; skönt att glömma och gå vidare eller att se fram emot något nytt och lära av det som varit. År 2020 är definitivt ett sådant år, både på ett personligt och professionellt plan. Aldrig hade jag trott den företagsamhet som vi på NNR gör allt vad vi kan för att underlätta för, skulle drabbas så hårt och skoningslöst. Inte heller att det som varit så självklart, så gediget och så bärande för många människor och för samhällets välfärd i vissa delar skulle kunna raseras.

Samtidigt känns det någonstans ändå hoppfullt. Det kan nästan bara bli bättre. Insikten om företagandets och entreprenörskapets betydelse för samhälle och välfärd kan inte annat än ha ökat betydligt. Drivkraften bland Sveriges företagare är enorm. Vi har alla lärt oss av det som hänt. Varje insats NNR gör och som kan leda till förenkling, förbättring och ökad konkurrenskraft för våra medlemmar och företag leder till att vi återuppbygger en liten del av vårt samhälle. Detta gör mig och mina medarbetare sporrade.

Vi vänder blad för att vi lärt oss något och för att vi vill hjälpa till att bygga upp och något nytt. Inte för att glömma och bara gå vidare. Följ oss gärna och hjälp oss i vårt arbete för de svenska företagen.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


NNRs granskning av kommunal regeltillämpning

Det är ofta på kommunal nivå som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas.

NNR böjar närma sig sluttampen av det första skedet i granskningen av kommunernas regeltillämpning och nu är fyra av fem rapporter i projektet presenterade: livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov och miljöfarlig verksamhet. Den sista rapporten handlar om villkor för nyetablering och publiceras inom kort.

De publicerade rapporterna finns på kommungranskning.se


Kommungranskning – hur står sig din kommun?

På hemsidan för NNRs kommunprojekt, kommungranskning.se, finns det mycket matnyttigt för den som vill veta mer om hur regeltillämpningen är i en viss kommun, kanske den man bor i? Här ligger alla publicerade rapporter, pressmeddelande och inte minst en databas där man kan välja ut en kommun eller ett län och på så sätt se alla enkätsvaren som ligger till grund för undersökningen. Så gå in dit och se hur handläggningstiderna för bygglov, eller kanske tillsynsavgifterna för serveringstillstånd ser ut i just den kommun du är intresserad av.

NNR kommer under december till februari att hålla seminarier i samtliga län och berätta mer om undersökningens resultat. På grund av pandemin kommer de första seminarierna att vara digitala. NNRs presentationer kommer efter hand att läggas ut på kommungranskning.se. Gotland var först ut och därefter kommer Västra Götaland.

Läs mer på kommungranskning.se


BusinessEurope informerar EU-parlamentariker om regelförbättring

BusinessEurope (BE), paraplyorganisationen för näringslivsorganisationer i Europa, har tagit fram ett informationsblad riktat till EU-parlamentariker för att öka medvetenheten om regelförbättring.

I informationsbladet beskriver de vad regelförbättring innebär och vilka riktlinjer och verktyg som finns. De lyfter också fram behovet av att regelförbättringsprinciperna tillämpas av alla EU-institutioner genom hela lagstiftningsprocessen och understryker att parlamentet, rådet och kommissionen har ett gemensamt ansvar för att tillse god styrning över hela lagstiftningsprocessen.

Läs mer här


Följ NNRs Regelblogg!

Du följer väl NNRs regelblogg? Här finns inlägg från företagare som berättar hur regelkrångel har drabbat dem och deras verksamheter, intervjuer med beslutsfattare och utredare och mycket mer.

Har du kanske själv något att berätta? Hör av dig till oss på NNR!

regelbloggen.nnr.se


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök också gärna vår regelblogg.

NNR och SKR i gemensam skrivelse till regeringen om minskat uppgiftslämnande

NNR och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skickat en gemensam skrivelse till finansministern, utbildningsministern, civilministern och justitieministern om att det är angeläget att minska företagens, kommunernas och regionernas uppgiftslämnande. I skrivelsen uppmanas regeringen att i regeringsuppdrag, regleringsbrev och i de samtal ministrarna har med myndigheter och myndighetschefer, göra det tydligt att enkäter, utöver de som rör den officiella statistiken, endast ska användas i undantagsfall, när alla andra sätt att informera sig om företags, kommuners och regioners verksamheter är uttömda. Detta för att avlasta verksamhetsutövare och företag till följd av det ansträngda läge som råder till följd av pandemin.

De diskussioner som förts med myndigheterna om att bland annat avstå från eller skjuta på uppgiftsinsamlingar, speciellt enkäter, har gett vid handen att myndigheterna upplever sig låsta av regeringsuppdrag och uppdrag i regleringsbrev, som kräver uppgiftsinsamlingar för att kunna fullföljas.

Läs NNRs och SKRs skrivelse här


NNR följer utredningar om förenklade regelverk för företagare

Just nu pågår flera utredningar som berör regelförenkling och regelförbättring för företag inom olika områden. NNR har talat med några av utredarna, för att få veta mer om deras arbete och tankar.

Mathias Tegnér (S) är utredare för Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem. Kort sagt är målet att ta fram förslag som gör trygghetssystemen bättre för företagare. Dessutom måste reglerna vara tydliga och klara, så att dem blir enklare att tolka, säger Tegnér. Han hoppas att utredningen kan komma med konkreta förslag på dessa områden, som gör skillnad för egenföretagare i närtid.

Christina Eng leder utredningen om Förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Hon hoppas att skattereglerna för enskilda näringsidkare ska bli enklare att förstå och att det ska bli enklare att starta en ny verksamhet. Eng vill också att ska bli enklare att göra rätt för de som bedriver verksamhet i mindre skala, till exempel för de som verkar inom delningsekonomin.

Det finns all anledning att fortsätta följa arbetet i utredningarna och NNR fortsätter förstås att bevaka regelförenklingsarbetet för Sveriges företagare.

Läs intervjuerna med utredarna på Regelbloggen


EU-kommissionens expertgrupp för regelförbättring startar upp sitt arbete

EU-kommissionens expertgrupp för regelförbättring, Fit for future platform, har nu utsetts och hade sitt första möte den 26 november. Plattformens uppgifter blir bland annat att samla in uppgifter och synpunkter på hur befintlig EU-lagstiftning kan förbättras och förenklas liksom att minska onödiga kostnader. Vidare ska plattformen utvärdera viss unionslagstiftning med målet att den ska vara framtidssäker för att klara av nya utmaningar. Den ska även undersöka hur digitalisering och ökad användning av elektroniska verktyg kan stödja dessa mål.

Bland plattformens medlemmar finns företrädare för medlemsländerna på nationell, regional och lokal nivå, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, näringslivet och icke-statliga organisationer. NNR kommer att följa arbetet på nära håll och bl a samordna det svenska näringslivets ståndpunkter och inspel till plattformen.

Läs mer om Fit for future platform här

Dela den här sidan