NNR och SKR i gemensam skrivelse till regeringen om minskat uppgiftslämnande

NNR och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skickat en gemensam skrivelse till finansministern, utbildningsministern, civilministern och justitieministern om att det är angeläget att minska företagens, kommunernas och regionernas uppgiftslämnande. I skrivelsen uppmanas regeringen att i regeringsuppdrag, regleringsbrev och i de samtal ministrarna har med myndigheter och myndighetschefer, göra det tydligt att enkäter, utöver de som rör den officiella statistiken, endast ska användas i undantagsfall, när alla andra sätt att informera sig om företags, kommuners och regioners verksamheter är uttömda. Detta för att avlasta verksamhetsutövare och företag till följd av det ansträngda läge som råder till följd av pandemin.

De diskussioner som förts med myndigheterna om att bland annat avstå från eller skjuta på uppgiftsinsamlingar, speciellt enkäter, har gett vid handen att myndigheterna upplever sig låsta av regeringsuppdrag och uppdrag i regleringsbrev, som kräver uppgiftsinsamlingar för att kunna fullföljas.

Läs NNRs och SKRs skrivelse här.

Dela den här sidan