Pressmeddelande: Vilket intresse har regeringen att förbättra företagandets villkor? Ny rapport från NNR.

Regleringsbrev och instruktioner är några av de mer kraftfulla redskapen en regering har för att styra sina myndigheter. De bör därför innehålla tydliga uppdrag och signaler till myndigheterna om de områden som regeringen prioriterar. Ett område som regeringen anger vara prioriterat är att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet och reglerna kopplat till detta. Ändå är det bara tre av 24 undersökta myndigheter som har skrivningar om att uppfylla regeringens mål om att förenkla för företag och lika få om att förbättra dessa regelverk.

– Att enbart ett fåtal av de myndigheter vi undersökt har ett uppdrag om att förbättra det regelverk som berör företagen är ett tecken på att frågan inte prioriteras av regeringen, trots att den framhåller motsatsen, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

De 24 myndigheter som granskats av NNR valdes ut på grund av deras stora påverkan på företagen. I många fall ställs det otydliga mål på myndigheterna som har karaktären av politiska visioner, vilka gör det svårt för myndigheterna att omsätta dem i praktisk handling.

– Det är inte bra att uppdragen är otydliga och att så få av regleringsbreven och instruktionerna innehåller en formell skyldighet att ha samråd med företagen. Om regeringen ska kunna driva igenom sin politik måste den använda sin förvaltning på ett sådant sätt att arbetet blir effektivt och resultatinriktat. Annars riskerar vi ineffektiva regelverk med försämrade konkurrensförutsättningar för företagen, menar Tomas Lööv, sakkunnig på NNR och rapportförfattare.

Genom globaliseringen blir det tydligt att de nationella institutionerna och regelverken påverkas av motsvarande system i andra länder. Blir det obalans i relationen till omvärlden bidrar det till att svenska företags konkurrenskraft urholkas. Hur regeringen styr och effektuerar sin politik inom detta område blir därmed viktigt och har stor påverkan på företagens villkor.

– Vi kommer att fortsätta följa regeringens styrning av och arbete inom regelförbättringsområdet. Regleringsbreven och instruktionerna är en del och en indikator på vad regeringen vill. Det gäller, som vi ser det, att gå från ord till praktisk handling, avslutar Andrea Femrell.

Rapporten Bättre styrning för effektivare regelverk finns här.

För mer information, kontakta

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Tomas Lööv, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR och rapportförfattare,
på 070-238 79 98 eller tomas.loov@nnr.se

Dela den här sidan