Presskommentar: Positivt initiativ från regeringen om ny beräkningsmodell

Regeringen har den 30 juni 2011 fattat beslut om att ge myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram ett förslag till ny beräkningsmodell för konsekvensanalyser. Den nya modellen ska vara ett hjälpmedel för att förbättra beslutsunderlagen och även ge en större kunskap om hur nya eller ändrade regler kan ge för effekter för företag.

NNR har under flera år påtalat det stora behovet av att bredda diskussionen om reglers effekter. I rapporten Regelagendan 2011-2014 presenterade NNR flera förslag i syfte att förbättra redovisningen av vilka konsekvenser som följer av olika förslag. NNR ser därför mycket positivt på att Tillväxtanalys fått i uppdrag att ta fram en ny beräkningsmodell.

– Detta är ett bra initiativ från regeringen. Vi hoppas att det på sikt kan leda till att företagens regelbörda minskar och att modellen kan hjälpa statsförvaltningen att utforma ett effektivare, enklare och bättre regelsystem. I förlängningen måste dock diskussionen om olika regelförslag bli både bättre och djupare. Likaså måste dialogen med näringslivet förbättras, säger Tomas Lööv, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Tillväxtanalys publicerade i december år 2010 rapporten ”Regelbördans ekonomiska effekter”. Rapporten visar att de s.k. indirekta effekterna som uppstår till följd av regelverken påverkar både tillväxten och företagsdynamiken. I rapporten påtalas även vikten av att regelverken redan från början måste utformas på ett effektivt sätt.

Tillväxtanalys ska senast den 30 april 2012 redovisa uppdraget till regeringen.

Läs mer om regeringens uppdrag här.

För mer information, kontakta
Tomas Lööv, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR
tomas.loov@nnr.se, 08-762 70 96

För mer information, kontakta
Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
jens.hedstrom@nnr.se, 08-762 70 93

Dela den här sidan