Pressmeddelande: Partierna vill sänka företagens regelbördor – men de är oeniga om hur

Företagen i Sverige ska varje år förhålla sig till tusentals lagar, regler, förordningar och myndighetsföreskrifter. Effekterna av alla dessa regler är stora, bara den administrativa regelkostnaden är beräknad till 100 miljarder per år. Sedan tillkommer ännu större kostnader för företagen vid investeringar, skatter och avgifter som följer av vårt statliga regelverk. Regler behövs, men inte onödigt kostsamma regler som försämrar svensk företags konkurrenskraft. Många partier har också uppmärksammat företagens regelbörda och driver på olika sätt frågan om att förbättra regelverken.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har frågat samtliga riksdagspartier om vad de vill prioritera och hur de ser på olika sidor av området. Svaren finns att läsa i den nya foldern ”Prioriteringar i regelförbättringsarbetet”.

– Det är positivt att samtliga partier är intresserade av att förbättra regler som berör företagare. De har olika ansatser till hur de vill hantera problemen och det finns också vissa skillnader i deras ambitionsnivå. Vi ser nu fram emot att utsagorna tydliggörs i deras partiprogram, löften och handlingsplaner inför valet, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Den politiska samstämmighet i att regelverken som berör företagare måste bli bättre och enklare är ganska stor. De flesta för fram vikten av att få till stånd fler och växande företag och några konkreta förslag på regelförbättringar rör avskaffande av sjuklöneansvar, olika skattesänkningar, flexiblare arbetsrätt och förenklat uppgiftslämnande. Många partier har även uppmärksammat problemen med de långa handläggningstiderna för exempelvis bygglov och andra tillstånd. Även insikten om att överdriven nationell reglering av EU-direktiv i Sverige bör motverkas, är något som förenar partierna.

Foldern innehåller också några exempel ur en färsk SKOP-undersökning om företagarnas egen syn på regelförbättringsarbetet, för att tydliggöra vad som önskas från näringslivet jämfört med vad som partierna prioriterar.

Foldern Prioriteringar i regelförbättringsarbetet finns att ladda ner och läsa här.

För mer information, kontakta
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd 
Tel: 08-762 70 93

Dela den här sidan