Pressmeddelande: Dags för leverans i regeringens regelarbete!

Pressmeddelande 2013-02-14

Dags för leverans i regeringens regelarbete!

Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar idag Regelrapport 2012 – Dags för leverans i regeringens arbete. I rapporten har vi i likhet med föregående år låtit SKOP ställa ett antal frågor till företag om olika aspekter kopplade till utformningen av regelverken och om deras åsikter om förändringen över tid.

Företagen anser att regelkrånglet har ökat; 15 procent år 2012 jämfört med 11 procent år 2011 har denna uppfattning. Förändringen grundar sig helt på att det är företagen med 1-9 anställda som anser att det blivit krångligare, medan företag i storleksklassen 10-49 och 50 eller fler anställda anser att det blivit enklare. Men med hänsyn till att antalet företag är störst i storleksklassen med 1-9 anställda kan förändringen i övriga storleksklasser vid en sammanvägning inte väga upp svaren från de minsta företagen.

NNR har tre år i rad frågat företagen om vilka regelområden de anser hindra deras möjligheter till tillväxt i störst utsträckning. Årets resultat uppvisar till stora delar samma mönster som för tidigare år. På första plats kommer skatte- och momsreglerna, på andra plats specifika branschregler och på tredje plats arbetsrätten.

– Information från vår undersökning bör vara ett väsentligt ingångsvärde till regeringen i deras arbete för att prioritera och ta fram konkreta förslag som företagen efterfrågar, menar Jens Hedström VD på NNR.

Regeringen har även presenterat en ny inriktning och sju nya mål som ska gälla för arbetet till år 2020. NNR finner det positivt att regeringens nya mål går utöver frågan om den s.k. administrativa bördan och mer aktivt engagerar kommuner och länsstyrelsen i arbetet. Inriktningen som regeringen uttalat får anses vara någorlunda heltäckande, men den harmoniserar inte med målen. Det finns därmed väsentliga frågor som regeringen inte fångar upp med de nya målen och tidsfristen för målen till år 2020 ger en alldeles för låg ambitionsnivå.

– NNR efterlyser en ambitionshöjning och ett mer resultatinriktat arbete från regeringen med utgångspunkt i vad företagen faktiskt tycker är viktigt, säger Tomas Lööv, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Vi kan genom uppföljningen i rapporten konstatera att regeringen vidtagit vissa positiva insatser under 2012 som rör frågan om att effektivisera företagens uppgiftslämnande. För andra systemfrågor, rörande exempelvis behovet att utföra utvärderingar av regelverk och arbetet med genomförande av företagens förslag, har regeringen inte presenterat tillräckligt med åtgärder.

Läs hela rapporten här.

Vid frågor kontakta
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd
Tel: 08-762 70 93

Tomas Lööv, rapportförfattare och sakkunnig
Tel: 08-762 70 96

Dela den här sidan