Stort intresse för gold-plating på IRRC 2013.

Den internationella konferensen International Regulatory Reform Conference 2013 samlade 370 experter från 47 länder i Berlin för att diskutera smartare regelgivning. NNR arrangerade en välbesökt workshop om gold-plating, överimplementering, som en del av konferensen.


Maroš Šefčovič, vice ordförande i EU-kommissionen talade bl a om hur kommissionen arbetar för att skapa undantag för små och medelstora företag.

Maroš Šefčovič, vice ordförande i EU-kommissionen, som var en av huvudtalarna redogjorde för kommissionens arbete för att minska företagens regelbörda och presenterade även nya uppgifter om vilka regelområden som Europas små- och medelstora företag ser som de mest besvärliga; kemikalielagstiftningen REACH, moms, arbetsmiljö, avfall och olika former av regler kring yrkeskvalifikationer. Det är också på dessa områden EU-kommissionen nu avser att genomföra regelförbättringar i sitt kommande program.

Maroš Šefčovič pekade på hur EU-kommissionen försöker underlätta för små och medelstora företag.

– För regler om omhändertagande av elektronikskrot har vi skapat ett undantag för de minsta butikerna, de med mindre än 400 kvadratmeter. På samma sätt kan vi göra på andra områden, d.v.s. att ge mindre verksamheter undantag från reglerna.

– Ett problem för oss när vi mäter måluppföljning av EU-kommissionens insatser för minskad regelbörda är att det är svårt att beräkna hur stor del av regelbördan som består av s.k. gold-plating på nationell nivå.

Maroš Šefčovič presenterade en radikal lösning på problemet.

– Låt oss anta en europeisk lagstiftning och ta bort de nationella regleringarna i 27 länder.

Frankrike är ett av de länder som nu nysatsar på att smartare regelgivning.

Thierry-Xavier Girardot, statssekreterare i franska regeringen, redogjorde för den nya franska regeringens förenklingsprogram. Fyrtio policyområden har valts ut för utvärdering i år och varje regeringsmedlem är ansvarig för sina områden.


Thierry-Xavier Girardot, fransk statssekreterare talade om den franska regeringens omfattande initiativ.

För alla förslag från franska regeringen måste effekterna utvärderas och det måste redogöras för vilka konsultationer som gjorts i ärendet. Detta ska skickas tillsammans med förslaget till parlamentet och parlamentet kan avvisa förslag om konsekvenserna inte är tillräckligt bra belysta.

En särskild instans är tillsatt för att utvärdera alla kostnader som samlas i konsekvensanalysen. Första året utvärderades 700 förslag. Även medborgare ska ha möjlighet att komma med synpunkter på t ex frågor som handlar om miljö och tid reserveras därför i processen för att ge fler möjligheter att komma med förslag.

Thierry-Xavier Girardot, berättade att regeringen också har föreslagit en princip att för varje ny regel ska en gammal regel tas bort. Den engelska one-in-one-out-principen.

För de områden som är extra viktiga för små och medelstora företag görs särskilda studier. De första områdena är miljö- och byggregler men även gold-plating kommer att studeras.

Stort intresse för diskussionen om gold-plating

Jens Hedström, VD NNR, inledde seminariet med att peka på att gold-plating är en viktig fråga för att inre marknaden ska fungera. Idag är det både möjligt och tillåtet för varje EU-land att gå längre vid genomförande på nationell nivå än vad som krävs enligt EU-lagstiftningen.


Jens Hedström, NNR, inledde seminariet om gold plating och Sigrid Verweij från Confederation of Netherlands Industry and Employers var moderator.

Resultatet blir att gold-plating ofta har en negativ inverkan på företags konkurrenskraft och på tillväxt. Storbritannien har etablerat ett arbete för att komma till rätta med problemet. I Tyskland, Nederländerna, Frankrike och EU-kommissionen ska nu effekterna av gold-plating studeras. I Sverige har NNR och Regelrådet tagit ett initiativ. Organisationerna startade ett samarbete mellan näringsliv och myndighet som resulterade i rapporten ”Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning”.

– EUs inre marknad kommer inte att förverkligas så länge regler införs på olika sätt. Därför måste vi definiera och förklara vad som är gold-plating.

Christina Fors, kanslichef Regelrådet, förklarade att genom att klargöra gold-plating i varje regel och studera effekterna i konsekvensanalyser kan kostnader undvikas. Detta är anledningen till att Regelrådet deltagit i detta projekt.


Hela panelen på seminariet om gold plating. Från vänster Jens Hedström, NNR, Sigrid Verweij, Nederländerna, Elizabeth Goldberg, EU-kommissionen, Julian Farrel, Storbritannien, Edoardo Binda Zane, Italien.

Elizabeth Golberg, Director, Smart Regulation på EU-kommissionen, redogjorde för kommissionens definition på gold-plating men betonade att Storbritannien har en mer omfattande definition. Hon betonade att det är svårt att komma tillrätta med problem som uppstår på grund av gold-plating eftersom det saknas en vedertagen gemensam tolkning av vad begreppet innebär.

I EU-kommissionens Smart Regulation arbete säger vi att regler ska införas på smartaste och effektivaste sättet. Men när jag talar jag med kolleger på miljöområdet så säger de att direktiv anger mål men att det är medlemsstater som väljer vägen att nå målet. Det är inte säkert att de håller med om att gold-plating är ett problem alla gånger. Det måste vara möjligt för en medlemsstat att gå längre i krav än EU-reglerna.

– För miljö och upphandling har några länder valt att ha EU-regler för all upphandling. Det är dock svårt att definiera vad som är miniminivå i en upphandling och vad är då gold-plating?

– Implementering av regler är avgörande. De största skillnaderna ligger i hur länder inför EU-regler.

– Det är bra att utbyta erfarenheter mellan medlemsstater om hur man implementerar regler och hur man utvärderar dem. När jag ser rapporten från NNR och Regelrådet ser jag att det finns många lärdomar att dra av varandra.

Edoardo Binda Zane, från konsultföretaget Eclareon, är delaktig i ett projekt som är finansierat av EU-kommissionen och koordineras av den tyska solcellsbranschen. Projektet syftar till att utvärdera regleringar för att koppla solceller till elnätet i 16 olika EU-länder. Sedan 2009 finns ett EU-direktiv om att underlätta för fotovoltceller men i praktiken är skillnaderna anmärkningsvärda mellan medlemsstaterna.

– Av den totala projektkostnaden är åtta procent regelbörda i Tyskland och 29 procent i Rumänien.

– När det gäller total arbetstid som går åt till regeluppfyllande, exklusive väntetider, t ex att samla in data, svara på frågor från myndigheter och för att fylla i blanketter skiljer sig enormt mellan medlemsländerna. Som kortast i med fyra timmar i Storbritannien och Tyskland jämfört med hela 1230 timmar i Italien.

– Även hur lång tid det tar från projektstart till invigning av en solcellsanläggning skiljer sig mellan olika medlemsländer. I Storbritannien tar det tre veckor att jämföra med hela 220 veckor i Spanien.

Edoardo Binda Zane föreslår att det införs en one-stop-shop för alla procedurer och att det tas fram handledningar till ansvariga myndigheter för hur de ska hantera frågorna. Solceller är en bransch med stor tillväxt i EU och med en gemensam lagstiftning på EU nivå men där reglerna på nationell nivå är väldigt olika.

Julian Farrel, ansvarig för Better Regulation vid Department for Business, Innovation and Skills i Storbritannien, talade om hur den brittiska regeringen tagit sig an frågan om gold-plating. Den nuvarande koalitionsregeringen skrev i sin korta regeringsförklaring explicit att de ska få ett slut på gold-plating för att inte brittisk industri ska förlora konkurrenskraft. Detta visar på hur starkt det politiska engagemanget är för att lösa frågan.

– Sedan 2011 har vi en definition på vad som är gold-plating i Storbritannien. Definitionen säger att bl.a. att först ska vi se om det finns alternativ till reglering. När vi inför regler ska vi se till att de inte gör det svårare för brittiska företag. Om möjligt ska vi kopiera terminologin och efter fem år ska vi utvärdera om vi hade kunnat implementera på ett bättre sätt.

I Storbritannien måste ministrar få sina förslag godkända även av en regelförenklingskommitté, för att överhuvudtaget kunna presentera sina förslag. Förslagen måste innehålla en redovisning att de uppfyller de fem kraven, förklarade Julian Farrel.

– Vi har inte hittat mycket bevis på att något ministerium ägnat sig åt gold-plating, sedan arbetet med att undvika det inleddes för 18 månader sedan. Vi hittade bara ett exempel av 88 möjliga. Det handlade om avgifter för livsmedelsinspektioner där Storbritannien valt att ta ut full kostnad vilket inte krävdes enligt EU-direktivet. Vi hittade också några exempel på för tidigt införande men det hade motiverats med att detta gynnade näringslivet.

Edoardo Binda Zane lyfte fram positiva exempel från Tyskland. Om en solcellsanläggning uppfyller alla krav har myndigheterna ingen möjlighet att inte tillåta anslutning. Det finns också exempel där branschorganisationer och myndigheter träffas och diskuterar hur regler ska tillämpas.

Jens Hedström underströk att om alla länder ska visa på sina lösningar måste vi ha en gemensam definition av vad vi menar med gold-plating. Detta är viktigt för en fungerande inre marknad.

Christina Fors, framhöll att nationella konsekvensanalyser kan vara ett verktyg för att utvärdera gold-plating. Då krävs en definition av gold-plating.

Felix Uhlman från universitetet i Zürich berättade att i Schweiz förekommer begreppen ”Swiss plating och ”platinum plating” som syftar på att i länder med federala system finns det ytterligare en regelgivningsnivå. Däremot saknas det en debatt från EU-nivå om detta problem.

Elizabeth Goldberg hävdade att det är medlemsländernas ansvar. Det finns livliga debatter i många medlemsstater om subsidiaritetsprincipen. Att införa en EU-definition på gold-plating vore svårt.

Julian Farrel höll med om att inget får begränsa inre marknaden men man behöver inte harmonisera allt för att skapa en inre marknad.

Elizabeth Goldberg påpekade att synen på gold-plating beror på om man ser det som negativt eller positivt med hårdare krav. Exempelvis ser nog många miljöaktivister hårdare miljökrav som något positivt.

Jens Hedström konstaterade att gold-plating är legalt, men inte smart. Därför gäller det att se till att minimera negativa effekter för näringslivet och finna en gemensam europeisk syn på vad som är gold-plating för att den inre marknaden ska kunna fungera optimalt.


Resultatet av NNRs seminarium sammanfattades även i en teckning som ritades på plats under seminariet. 

Dela den här sidan