Referat från NNRs regelförenklingsseminarium i Almedalen

På Sveriges första dag som ordförande i EU, den 1 juli, anordnade Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium under politikerveckan i Almedalen. Ämnet var Sveriges och EU:s regelförenklingsarbete och dess betydelse för företagen; ett ämne som kommer att vara än mer i fokus under kommande ordförandehalvår.

Såväl Sverige som EU bedriver ett ambitiöst arbete med att sänka företagens administrativa kostnader för att hantera de digra regelverken. Hos företagen själva är just regelförenkling en av de mest prioriterade punkterna, vilket tydliggörs när de tillfrågas om att göra önskelistor på politiska åtgärder. Det samlade näringslivet har därför stora förhoppningar på att Sverige ska intensifiera arbetet i höst.

– Vi behöver enkla regler för en komplex värld. Så inledde Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, seminariet. När små regler ständigt läggs på varandra blir till slut den sammantagna bördan väldigt stor. När fem minuter läggs på fem minuter, blir det till slut långa dagar och många nätter. Därför är det viktigt att ständigt belysa vikten av dessa frågor.

Elisabeth Thand Ringqvist (C), sakkunnig på näringsdepartementet, redogjorde för regeringens arbete med regelförenklingsarbetet i Sverige.

– Den första tiden har gått åt till att få allt på plats och att börja jobba sig igenom den tunga regelbördan. Nu har vi ett trendbrott med 4 procents sänkning av de administrativa regelkostnaderna och det är den första gången det händer. Det är kanske ingen gigantisk siffra, men dock ett stort steg på vägen. Vi kan se att myndigheter och departement har börjat tänka på ett helt annat sätt eftersom de avkrävs konsekvensbeskrivningar på nya regelförslag, sade Elisabeth Thand Ringqvist.

Panelen, som förutom Elisabeth Thand Ringqvist bestod av Gunilla Almgren, ägare och VD för Regab Reglerarmatur AB och vice ordförande i Företagarna, Stefan Attefall (KD), ordförande för riksdagens finansutskott, Magnus Larsson, VD Expander Wireless och ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté, Lars-Göran Pettersson, lantbrukare och ordförande för LRF samt Sven-Erik Österberg (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

– Det är jättebra att man påbörjat regelförenklingsarbetet, vi inser också komplexiteten och svårigheten i det här. Att man har tydliga mål är också bra. Vi inom LRF har en ambition om att minska regelbördan med 40 %, men kanske inte ens det räcker för att våra företag skall märka någon skillnad, sade Lars-Göran Pettersson.

Ungefär hälften av alla nya regler härrör från EU:s lagstiftning. Även i EU sker ett regelförenklingsarbete och nya regler ska bli så kostnadseffektiva som möjligt. 2007 satte de upp ett mål om att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent till 2012. Ytterligare 24 länder inom EU jobbar med nationellt med regelförenkling.

– Det är bra att man driver regelförenklingsfrågorna under ordförandeskapet. Mycket bestäms utanför Sveriges område i EU. Det är verkligen inte enklare att komma till rätta med regler där nere. Jag har respekt för regeringens regelförenklingsarbete, det är ingen lätt uppgift, sade Sven-Erik Österberg.

Märker då företagen av regeringens regelförenklingsarbete? Gunilla Almgren berättade att det mest märkbara är den förändrade momsperioden, som underlättat administrationen.

– Jag är mycket glad och sätter stor tilltro till arbetet och att det har kommit så pass långt som det har gjort. När vi pratar om företag och företagens problem måste man se till individuell nivå. Regelbördan är betungande idag. Tid som jag istället skulle kunna använda till att anställa fler, skaffa nya kunder och nya leverantörer.

Magnus Larsson höll med:

– Jag är också glad över att regeringen gått från ord till handling. Det innebär att signalerna man skickar ut sätter företagaren i fokus. Företagen är basen för vår framtida välfärd. Vi ska lägga energi på det som gör våra företag framgångsrika. 

Seminariediskussionen visade på behovet av ett fortsatt kraftfull regelförenklingsarbete, både i Sverige och på EU-nivå. Stefan Attefall varnade avslutningsvis för att finanskrisen medför en risk för att fler regler införs enbart för att regeringar vill vissa politisk styrka:

– Det finns ett misstroende mellan olika aktörer på marknaden. Bristande förtroende människor emellan är en orsak till reglerna. En stor del av skattelagstiftningen bygger till exempel på misstroende, inte minst mot företagen. Nu i finanskrisen finns det en risk för en uppsjö med nya regler.

Under seminariet framkom flera konkreta exempel på krångliga regler från företagen i panelen och publiken. Allt från problematiken vid momsredovisning vid brutna räkenskapsår till de 40 regelverk och 70 informationskrav som omgärdar en potatis nämndes. Samtidigt som politikerna var överens om vikten av ett fortsatt regelförenklingsarbete, var det tydligt att det från företagarnas synvinkel fortfarande finns mycket att göra.

Jens Hedström passade på att skicka med de politiska företrädarna varsin dokumentförstörare, som hjälp i deras arbete att minska företagens regelbörda. 

Jens Hedström

Jens Hedström, VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR och moderator för seminariet. 

Elisabeth Thand Ringqvist (C), sakkunnig på näringsdepartementet och Magnus Larsson, VD Expander Wireless och ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté. 

 

Sven-Erik Österberg (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, Gunilla Almgren, ägare och VD för Regab Reglerarmatur AB och vice ordförande i Företagarna samt Lars-Göran Pettersson, lantbrukare och ordförande för LRF.

 

Lars-Göran Pettersson, lantbrukare och ordförande för LRF och Stefan Attefall (KD), ordförande för riksdagens finansutskott.

 

Panelen lyssnar på en fråga från publiken. 

Dela den här sidan