Referat från NNRs regelförenklingskonferens

Referat  från NNRs regelförenklingskonferens ”Bara 891 dagar kvar – Vad vill regeringen göra för företagen” den 11 april 2008.

Inledning av Jens Hedström, VD NNR

Jens Hedström, VD NNR, inledde konferensen men att välkomna regeringens kommande handlingsplan för regelförenkling.

– Sänkta regelkostnader ger företagen mer tid och kraft att utveckla sina affärer och det sparar in utgifter på externa tjänster. Företagens administrativa kostnad för regler uppskattas idag till 100 miljarder kronor. Med nu föreslagna åtgärder bedömer vi att 10 miljarder i sänkta kostnader är inom räckhåll, sade Jens Hedström, VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Presentation av regeringens regelförenklingsarbete av näringsminister Maud Olofsson

Näringsminister Maud Olofsson var första talare på NNRs regelförenklingskonferens. Näringsministern avslöjade att regeringen inom kort fattar beslut om att inrätta ett särskilt regelråd.

Rådet ska granska utformningen av nya förslag från regeringen och bistå med råd till myndigheter och departement. Sekretariatet ska vara på plats efter sommaren.

Tidigare i år har regeringen infört en konsekvensförordning för att ta hänsyn till effekter av nya förslag, särskilt för små och medelstora företag.

–  Med konsekvensförordningen har vi hängslen, med regelrådet får vi även livrem. Tillsammans har vi nu verktygen för att nå målet om 25 procent minskade administrativa kostnader för företagen år 2010, sa näringsminister Maud Olofsson.

Näringsministern berättade även om konkreta förenklingsförslag från regeringen. Hittills har regeringen  presenterat 200 förslag och inom kort kommer ytterligare 400 förslag. Det kommer att handla om både stora systemfrågor som berör många och mer specifika förslag som är väldigt viktiga för de som berörs. En bred fråga är avskaffad revisionsplikt som minskar företagens kostnader med 6,8 miljarder, en smalare fråga är att ta bort temperaturregistrering för företag som hanterar livsmedel. Bara temperaturregistreringen kostar företagen 0,5 miljarder kr per år.

–  Regelförenkling är ett managementverktyg för regeringen. Genom enklare regler förenklar vi även för myndigheterna, sa Maud Olofsson.

Regelförenkling och miljö

Första konferenspasset hade som tema regelförenkling och miljö. Medverkande var Egon Abresparr, rättschef på Miljödepartementet och  Kerstin Cederlöf, avdelningschef på miljörättsenheten Naturvårdsverket. Utfrågare var Annika Lundius, vice VD, Svenskt Näringsliv och Eva Karin Hempel, ordförande företagarutskottet Lantbrukarnas Riksförbund.

Egon Abresparr rättschef på miljödepartmentet bedömde att det finns goda möjligheter att nå 25 procents minskning av de administrativa kostnaderna. För miljöområdet skulle det betyda 650 miljoner kr av de totalt 2,6 miljarder kr som är företagens administrativa kostnad för nationella regler.

–  Ingen åtgärd är utesluten bara för att den inte finns i handlingsplanen. Det kan också finnas förslag i  handlingsplanen som efter överväganden kan stoppas av politikerna, sa Egon Abresparr.

Karin Cederlöf, avdelningschef på miljörättsenheten på Naturvårdsverket menade att det gäller att ha ett ännu bredare angrepssätt på regelförenklingsfrågorna. Vi måste klara det fortsatta arbetet även efter år 2010.

Svenskt Näringslivs vice VD Annika Lundius riktade både kritik och kom med beröm. Kritik riktade mot hur olika man behandlar olika branscher. Det är enklare regler för vindkraft som har fårhållandevis mindre potential jämfört med industriell mottryckskraft. Reglerna för  mottryckskraft är däremot besvärligare.

Eva Karin Hempel ordförande i LRFs företagarutskott talade om vikten av att komma in tidigt i processen och pekade på bokföringsnämnden som samordnar alla regler inom sitt område som rör småföretag på ett ställe.

Regelförenkling och skatter

Annika Fritsch sakkunnig inom skatter på Företagarna och Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand diskuterade regelförenklingsarbetet på skatteområdet.

Annika Fritsch tvivlade på att Skatteverket kommer att lösa sin del av regelförenklingsarbetet mot bakgrund av nuvarande nivå på regelinflationen, nya komplicerade regler som omvänd byggmoms, interprissättningsregler etc. Det räcker inte med att minska reglerna med tio procent år 2008 om man ska nå ett nettomål på 25 procent år 2010.

Mats Sjöstrand erkände att han inte såg några möjligheter att klara målet på skatteområdet mot bakgrund av tillkommande regler.

Annika Fritsch efterlyste samma sätt att tänka som när det gäller bokföringen även ske på skatteområdet för att vi ska kunna nå regelförenklingsmålet.

Regelförenkling och finans

Joakim Schaaf, tf chefsjurist på Finansinspektionen diskuterade regelförenkling för den finansiella sektorn med Ulla Lundquist, VD för Bankföreningen.

– Vårt fokus är att företagen måste uppleva en lättnad i sin vardag, sa Joakim Schaaf.

Ulla Lundquist förklarade att för de finansiella företagen med omfattande internationell verksamhet handlar regelförenkling även om konkurrenskraft. De företag med lättast administrativa börda klarar sig bäst i konkurrensen.

– Vi saknar ofta konsekvens och behovsanalyser av nya förslag. Lagstiftaren borde ställa frågan: behövs en regel, kan problemet lösas på annat sätt eller kanske t o m genom självreglering.

– Konsekvensanalyser görs oftast när ett regelprojekt kommit en bit på väg. På FI har vi infört att vi gör en behovsanalys innan ett regelprojekt överhuvudtaget får startas. Detta är något som vi gör sedan över ett år tillbaka, berättade Joakim Schaaf, FI.

– Vi skulle gärna se att FI talar med branschen. Finansiella sektorn ser gärna harmonisering på fler områden sa Ulla Lundquist.

Avslutning av NNRs ordförande Gert Karnberger

NNRs ordförande Gert Karnberger avslutade konferensen.

– Nu återstår arbetet att gå från ord till handling. Vi måste ha ett regelverk som vi kan leva med, sa Gert Karnberger.

Gert Karnberger har lång erfarenhet som styrelseordförande och VD för både fysiska butiker och e-handel.

– Jag brinner för att verksamheter ska präglas av enkelhet, professionalism och sunt förnuft. Från NNRs sida vill vi gärna bidra så att vi kan nå målet om 25 procent sänkning av regelkostnaderna, sa Gert Karnberger.

Men det är bråttom med åtgärder så att företagen kan lägga fokus på verksamheter, tillväxt och lönsamhet.

Gert Karnberger pekade också på problemet med implementering av EU-regler.

– Nationer borde behandla EU-regler som en maximininivå och inte som miniminivå. Svenska företag arbetar idag med 27 olika regelverk p.g.a. bristande harmonisering.

Tänk på att regler ska leva över tiden. De leder till investeringar och systemförändringar i företagen. Tänk på att företagen själva kan ansvara för regler. Idag är reglerna så många och svåra att det ofta är lättare att göra fel än rätt. Så kan det inte vara. NNR vill bygga broar mellan näringsliv och politik. Vi ska skapa förståelse och insikt hos politiker och myndigheter.

 

Dela den här sidan