Pressmeddelande: 10 miljarder inom räckhåll

Pressmeddelande 2008-04-15

Regeringen har nu presenterat en handlingsplan för regelförenklingsarbetet. Målet är sänka företagens administrativa regelkostnader med 25 procent fram till år 2010. NNR väntar med stort intresse på de konkreta resultaten för företagen.

– Sänkta regelkostnader ger företagen mer tid och kraft att utveckla sina affärer och det sparar in utgifter på externa tjänster. Företagens administrativa kostnad för regler uppskattas idag till 100 miljarder kronor. Med nu föreslagna åtgärder bedömer vi att 10 miljarder i sänkta kostnader är inom räckhåll, säger Jens Hedström, VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR.

För att regeringens, departementens och myndigheternas regelförenklingsarbete skall bli framgångsrikt krävs en fortsatt nära dialog med näringslivets företrädare. NNR efterfrågar också en tydlig ansvarsfördelning om genomförandet av planerade åtgärder och ett ökat samarbete mellan departement och underliggande myndigheter.

– Det finns fortfarande mycket onödig byråkrati och regler som behöver förenklas. Vi anser att regeringen visar ett stort intresse för regelförenkling och ser gärna en fortsatt dialog med Näringsdepartementet om hur vi tillsammans bäst kan arbeta för färre och enklare regler för företagen, fortsätter Jens Hedström.

Diskussionen om regelförenkling måste också breddas till att omfatta företagens totala regelkostnader, eftersom det finns fler typer av regelkostnader som påverkar företagens konkurrenskraft. Nu när infrastrukturen för bättre regelgivning och regelförenkling kommer på plats är förutsättningarna goda för ett bättre företagsklimat i Sverige.

För frågor kontakta:

Jens Hedström
VD NNR
Telefon: 070-552 99 46
E-post: jens.hedstrom@nnr.se

Dela den här sidan