Regelbarometern 2010: Regler fortfarande hinder för tillväxt

Trots att regelförenklingar stått högt på regeringens agenda under förra mandatperioden så märker svenska företagare ännu inte av några förbättringar. I Näringslivets Regelnämnds nya Regelbarometer 2010 uppger 73 procent av de tillfrågade företagarna att de inte upplevt några förenklingar under det senaste året. Många företagare upplever till och med att de statliga myndigheternas krav på uppgifter och statistik har ökat under det senaste året

– Det är tydligt att departement och myndigheter måste granska sitt regelförenklings-arbete och lägga större vikt vid att reformera de regelverk som har störst påverkan på företagen. Ett konkret förslag som vi från näringslivet ständigt upprepar är att införa ett gemensamt register för företagsdata så att samma uppgifter inte behöver lämnas in flera gånger till olika myndigheter, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

De regelområden som enligt undersökningen utgör de största tillväxthindren är skatte- och momsregler, arbetsrätten, specifika branschregler och miljöregler. Speciellt de mindre företagen upplever skatte- och momsreglerna som mest tillväxthämmande, medan företag med mer än 10 anställda – vilka inte omfattas av undantagsreglerna – har störst bekymmer med arbetsrätten.

– För att nå målen om tillväxt och ett bättre företagsklimat måste regeringen och myndigheterna nu lyssna på näringslivets egna önskemål och lägga vikt vid att reformera de tillväxthämmande reglerna, fortsätter Jens Hedström.

Näringslivets Regelnämnd granskar löpande regeringens regelförenklingsarbete och har som underlag till Regelbarometern 2010 låtit SKOP fråga 600 företagare vilka resultat de ser av regeringens regelförenklingsarbete. Frågorna som ställdes i undersökningen var bland annat om företagarna tycker det är viktigt med att regeringen förenklar reglerna för företagare, om hur stor betydelse sänkta regelkostnader har för att företaget ska gå bra, om regelverket blivit enklare eller krångligare och vilka de största tillväxthindren är.

Ladda ner regelbarometern 2010 här.

För mer information kontakta Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 08- 762 70 93.

Dela den här sidan