Remissvar: NNR avstyrker obligatorisk livsmedelsutbildning

Livsmedelsverket har nyligen publicerad en rapport där myndigheten föreslår att det ska införas krav på att alla livsmedelföretag måste utbilda personalen livsmedelshygien enligt en fastställd kursplan. Orsaken till detta förslag är de krav som ställs i EG:s förordning om livsmedelshygien, EG nr 852/2004. NNR avstyrker förslaget mot bakgrund av att vi anser att konsekvenserna av förslaget är undermåligt belysta och att det sannolikt finns alternativ till implementering som är mindre kostsamma för berörda företag.

Läs NNRs remissvar här

Dela den här sidan