Sammanfattning från konferensen “Challenges on cutting red tape”

Världsbanken och OECD har granskat den nederländska regeringens arbete med att minska de administrativa kostnaderna för företagen med 25 procent. I samband med att slutrapporten från detta arbete presenterades, den nya regeringen tillträdde, anordnades en konferens om erfarenheterna från detta arbete och andra internationella erfarenheter.

Nederländernas arbete presenterades av världsbanken/OECD som lyckat och ledande i Europa. För det fortsatta arbetet uppmanades Nederländerna bl a att sätta nya mål för att mäta och minska kostnader av andra slag än de administrativa. Vidare skulle regler som innebär ett stort irritationsmoment för företagen identifieras och avskaffas och dialog och kommunikation med näringsliv, politiker och allmänhet förbättras.

Kommissionens nyligen lanserade regelförbättringsprogram stod också i fokus under konferensen. Kommissionären för bl a regelförbättring, Günther Verheugen, talade om att EUs utvecklingsmöjligheter hänger på att reformera regelverket och att unionen årligen kommer att spara 150 mdr Euro, vilket motsvarar 1,5 procent av BNP, om den lyckas minska de administrativa kostnaderna med 25 procent.

Kommissionen fick också synpunkter på sitt regelförbättringsprogram. Synpunkterna bestod i att kommissionen måste mäta alla lagområden med avseende på administrativa kostnader (idag har den utpekat 13 områden), att utveckla processen för att uppskatta kostnaderna för ett regelförslag vid konsekvensanalysarbetet, att minskningsmålet av administrativ börda ska vara ett nettomål som fördelas ut till de olika generaldirektoraten, att berörda intressenter involveras i hela regelförbättringsprocessen samt att ett oberoende rådgivande organ inrättas för att assistera Kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna i regelförbättringsarbetet.

Konferensen bestod också av diskussioner i olika workshops vilka kan sammanfattas enligt följande:

  • Utmaningar för mätning och minskning av regelbördan i framtiden ligger i att hitta ett bra sätt att definiera och kvantifiera andra kostnader än de administrativa samt att identifiera och minska de regler som upplevs som mest bördefulla.
  • En kostnadseffektiv tillsyn och tillämpning av regler främjas av användning av riskanalyser och minskad överlappning av tillsyn mellan ansvariga myndigheter
  • Kommunikationen om regelförenkling till allmänhet och företagare måste förbättras, ha en positiv ansats och konkret redovisa vinster och besparingar. Näringslivet bör involveras på ett tidigt stadium i processen.

En mer ingående sammanfattning av konferensen återfinns på webblänken: http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=253.

/Andrea Femrell

Dela den här sidan