Annie Lööf: Bredda och fördjupa regelförenklingsarbetet

Hur vi ska stärka innovativ tillväxt? Detta var Näringsminister Annie Lööfs tema inför 550 centerpolitiker från regering, riksdag, kommuner och landsting på Centerpartiets kommundagar den 4 feb, där NNR också deltog. Lööf berömde Svenskt Näringsliv för att genom sitt arbete med lokalt företagsklimat fått denna viktiga fråga på agendan. Nu finns en insikt att varje kommun själva kan påverka, menade hon. Lööf förklarade även varför är det viktigt att jobba med regelförenkling, bl a då studier visar att i länder med låg regelbörda växer företagen snabbare. Hennes inriktning under mandatperioden blir att bredda och fördjupa regelförenklingsarbetet, samt att arbeta med regelförenkling på alla nivåer. Detta ska göra det möjligt att nå målen med arbetet, enligt Lööf.

Bättre företagsklimat genom bättre regeltillämpning och bättre service var också temat när NNR fick möjlighet att presentera sina resultat om kommunal regeltillämpning på seminarium inför 130 centerpolitiker.

Eva Nypelius från Region Gotland ledde seminariet och konstaterade inledningsvis att fler och växande företag behövs för att klara framtidens välfärd. Lars Ericsson, Ramsö förvaltnings AB, konstaterade att det finns avsevärda skillnader mellan hur olika kommuner tillämpar samma regelverk och att det inte beror på geografi, storlek eller politisk färg utan att det är det lokala ledarskapet som är avgörande.

Jens Hedström, NNR, redovisade de stora skillnaderna i landets kommuner gällande regeltillämpning,  handläggningstider och avgifter. Jens Hedström betonade att korta handläggningstider bidrar till ett bra företagsklimat, vilket alla kommuner kan bli bra på. Vidare visade han att 90% av kommunerna i NNR:s undersökning tar ut en avgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet trots att det inte sker någon årlig tillsyn. Han poängterade även vikten av att kommunerna har tydliga och transparenta beräkningsmodeller för de avgifter som företagen betalar. Två Centerkommuner som har den kortaste handläggningstiden, servicegaranti och avgifter på mediannivå är Falkenberg och Tranemo.

Mönsterås är en kommun där Centerpartiet är största parti och som är ett exempel på en kommun med bra företagsklimat. Kommunstyrelsens ordförande Roland Åkesson berättade om kommunens arbete för att skapa ett bra företagsklimat med god service till företagen. Han berättade bl.a. att när Mönsterås kom i topp avseende bygglovshanteringen i SKL:s undersökning baserad på NKI (nöjd kund index). I kommunerna valde man från den politiska ledningen att bjuda på tårta till de tjänstemän som hanterar bygglovsansökningarna för att visa sin uppskattning.

Sammanfattningsvis var samtliga talare överens om att det är det politiska ledarskapet som är avgörande för att skapa ett bra företagsklimat på kommunal nivå. Likaså fanns en samstämmighet om att alla kommuner har möjlighet att bli bättre om man är beredd att lyssna på näringslivets synpunkter och önskemål.

Läs gärna om resultatet i centerstyrda kommuner.

Dela den här sidan