Brev till riksdagsledamöter – Gratulerar till uppdraget som riksdagsledamot!

Det är ett mycket viktigt arbete som Du nu tar Dig an och oavsett om Du är omvald eller nyvald riksdagsledamot så kommer de närmaste månaderna att bli både utmanande och spännande. Oberoende av vilket eller vilka utskott Du kommer att få verka i, så kommer vissa frågor att vara både återkommande och centrala. En sådan fråga är att minska företagens regelbörda. Regler behövs, men de måste vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Det är där Du kommer in.

Det finns många skäl till varför regelförenkling är en viktig fråga. Företagandet är grunden för hela vår välfärd och ett förhållandevis enkelt och billigt sätt att skapa ett bättre företagsklimat är just att förenkla regelverket, minimera uppgiftslämnandet och minska de onödigt dyra regelkostnaderna som företagen är drabbade av. Desto mindre tid och resurser företagen behöver lägga på byråkrati, desto mer kraft kan de ägna åt affärsutveckling och därmed generera fler arbetstillfällen samt högre skatteintäkter.

För att kort beskriva delar av problematiken så uppgår företagens regelkostnader bara för att administrera det statliga regelverket år 2010 till 93,2 miljarder enligt Tillväxtverkets mätningar. Av den totala skattade administrativa kostnaden står regler härrörande från EU för 53 procent, följaktligen beräknas 47 procent ha ett svenskt ursprung. Det finns med andra ord en hel del att göra för att underlätta för företagen.

I det lagstiftande arbetet skulle vi från näringslivet vilja råda till att alltid överväga om det aktuella förslaget verkligen är det som genererar minst besvär för företagen, eller om det finns andra förslag som ger samma effekter men som medför mindre regelkrångel. Att ständigt ha på sig regel-förenklingsglasögonen i regelgivningen är något som kan göra stor skillnad för de svenska företagen.

Regelförändring och regelförbättring kan upplevas vara både komplext och komplicerat. Näringslivets Regelnämnd, NNR, bistår därför gärna med information om hur regler påverkar företagen, hur företagen själva ser på frågorna och hur deras förslag till lösningar ser ut.

I detta brev bifogas information om vår organisation och vårt arbete. Vill Du veta mer kan Du gå in på vår hemsida www.nnr.se eller kontakta oss direkt.

Än en gång, gratulerar till uppdraget och lycka till! Tillsammans kan vi göra Sveriges företagsklimat bättre.

Med vänliga hälsningar

Jens Hedström, VD

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Dela den här sidan