Fortfarande betydande regelkostnader för företag

En ny studie visar att företagens regelkostnader är relativt oförändrade och att det finns betydande kostnader utöver administrativa kostnader. Det finns därför starka skäl att bredda den systematiska diskussionen om regler, så att även finansiella och materiella regelkostnader ingår.

Detta går att utläsa i Näringslivets regelnämnds (NNR) nya rapport Företagens totala regelkostnader, som idag presenterades på ett seminarium i riksdagen. Rapporten är en uppföljning av en studie som genomfördes 2005 och som granskade hur de totala regelkostnaderna ser ut hos fem olika företag i förhållande till år 2008.

–    De fem företagen har i olika utsträckningar och på skilda sätt berörts av de förändringar av regler som legat till grund för vår uppföljningsstudie. Generellt består de största ökningarna av materiella regelkostnader, medan de största minskningarna är finansiella. Att de finansiella kostnaderna minskat mest beror på att personalkostnader är en stor kostnad för samtliga företag i ursprungsmätningen, säger Tomas Lööv, sakkunnig på NNR och ansvarig för projektet Företagens totala regelkostnader.

I rapporten föreslår Näringslivets regelnämnd några åtgärder som bör kunna förbättra situationen. Exempelvis bör det löpande utvärderas i efterhand om vilka effekter de olika reglerna haft. Det bör även skapas en kultur där lagstiftarna alltid väljer det alternativ som medför lägst kostnader för berörda företag i samband med införandet av nya regler.  Framför allt måste regelgivarna lyssna på företagens egna önskemål om vilka regelförenklingar de anser bör genomföras och inom vilka områden. En annan miljöbalk, sänkta arbetsgivaravgifter och förenklade momsregler, kortare handläggningstider samt flexiblare arbetsmarknadsregler hör till mest frekventa önskemålen från företag.

–    En anledning till undersökningens resultat är att de åtgärder som genomförts främst tenderar att ha utgått från reglerarnas agendor och inte primärt från företagens faktiska behov. Om avsikten är att minska företagens regelkostnader bör regeringen prioritera att lyssna på företagens egna förslag till förbättringar, säger Jens Hedström, VD Näringslivets regelnämnd.

För mer information, kontakta Jens Hedström.

Ladda ner rapporten här: Företagens totala regelkostnader (PDF)

 

 

Dela den här sidan