Kommentar: Gör systemet för hanteringen av remissvar mer tidsenligt

I en debattartikel i Altinget förra veckan beklagade Småföretagarnas Riksförbund det faktum att deras remissvar på Promemorian om förslag till förordning om elstöd till företag inte publicerats på regeringens webbplats.

I just detta ärende hade Småföretagarnas Riksförbund förvånande nog inte ombetts att svara på remissen och det är som bekant normalt enbart svar från dem som ombetts att svara som publiceras. Vem som helst kan dock svara på en remiss och samtliga svar och underlag ska finnas med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

– Dagens ordning är intransparent och omodern, vilket är något som NNR återkommande påpekat. Såväl NNR som OECD har rekommenderat regeringen att inrätta en samlad webbsida där alla remisser och remissvar kan återfinnas, inklusive aktuella förslag och konsultationer på EU-nivå, samt allt övrigt regelförbättringsarbete, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR i en kommentar.

I NNRs förslag för effektivare företagsregler föreslås att Sverige ska utnyttja digitalisering för att öka delaktigheten och transparensen för företag och andra intressenter i regelgivningsarbetet. En samlad webbplats där allt aktuellt regelarbete och regelförbättring finns bör skapas.

Detta stämmer också med OECDs rekommendationer från OECD RPO 2018 om att Sverige bör introducera en central portal för att göra det lättare för sakägare att hitta och delta i konsultationsarbetet så tidigt som möjligt i lagstiftningsprocessen.

– Sverige har som mål för sin digitaliseringspolitik att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det blir då orimligt att en organisation som av någon anledning inte ombeds svara på en remiss, men som berörs, inte ska tas med bland remissvaren. Det finns dessutom inga tekniska hinder från att publicera samtliga svar. Här behöver vi bättre nyttja digitaliseringens möjligheter så vi får ett mer transparent system med större delaktighet, vilket i sin tur ger ett bättre underlag för beslut om regler, konstaterar Andrea Femrell.

Dela den här sidan