Kommissionens regelförenklingsgrupp Fit for Future platform antar yttrande om företagsvänlig moms

Fit for Future platform som är kommissionens rådgivande expertgrupp när det gäller förenkling av EU-lagstiftning har nu antagit samtliga yttranden inom ramen för sitt arbetsprogram för 2022. Samtliga yttranden finns publicerade på Fit for Future platforms webbportal, Adopted opinions – 2022 (europa.eu).

Glädjande är att i ett av yttrandena ”Enterprise friendly VAT in the Digital Age” återfinns två förenklingsförslag som NNR förmedlat åt sina medlemmar, i detta fall Svenskt Näringsliv. Dessa är ”Coordinate rules on VAT bad debt relief” och ”Align VAT rules with insolvency procedures”.

Nu blir det kommissionens uppgift att ta hand om och genomföra de förenklingar som föreslagits av plattformen.

Dela den här sidan