NNR Nyheter 3 2016

Följ upp och använd resurserna rätt

Om vad som kan ske när regelverk inte utvärderas och följs upp, kan du läsa i vår nya rapport "SYSTEMATISK UTVÄRDERING – politiskt ansvarstagande för effektivare regler". Samtidigt spenderar samhället enligt skattningar runt 300 miljarder kronor per år på åtgärder som tillsyn, utvärdering och revision. Pengar saknas således inte, men det krävs tydliga kriterier för vad som ska utvärderas och inom vilket tidsintervall.

300 miljarder är mycket pengar. Därför måste de också användas rätt. I rapporten visar vi också att bland de uppföljningar som de facto görs, är det ofta berörda myndigheter som själva utför dem. I alla andra sammanhang brukar det hävdas att oberoende granskningar är bra, vilket borde vara fallet även här. Slutsatsen är helt enkelt att regelförbättringsarbetet – på alla fronter och inte bara i denna kontext – måste tas på större allvar. Det är inte bara pengar, utan företagares tid och livsverk på spel. Detta är också anledningen till att vi följer upp vad regeringen avser göra med näringslivets egna förslag till regelförbättringar; något du också kan läsa om i detta nyhetsbrev.

Vi på NNR vill önska er en riktigt glad och krångelfri sommar!


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNR


Ny rapport: SYSTEMATISK UTVÄRDERING – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

I grundlagen finns det krav på att riksdagen ska följa upp fattade beslut. Trots detta sker systematiska utvärderingar av reglers effekter på företag nästan aldrig. Risken är stor att detta leder till kostsamma och ineffektiva regelverk, vilket förstås påverkar svensk konkurrenskraft och tillväxt negativt.

I Näringslivets Regelnämnds nya rapport "SYSTEMATISK UTVÄRDERING – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler", skriven av Tomas Lööv, sakkunnig på NNR, presenteras tre fallstudier över regelverk som funnits länge och där företagen upplever att det finns stora problem. Dessa fallstudier är tydliga exempel på att det finns starka skäl att i en bred kontext utvärdera och ompröva flera regelverk som omfattar företag. Dessutom är det viktigt att ifrågasätta om syftet med dem har uppnåtts och om de är kostnadseffektiva.
Läs rapporten och pressmeddelandet om den här.


NNRs projekt om kommunal regeltillämpning

Nu är tredje omgången av NNRs kommunprojekt i gång. Det blir en serie av sex rapporter som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen. Först ut var en rapport om kommunernas företagslotsar, "Företagens väg in till kommunen", som handlar hur kommunen hanterar företagens ärenden. Andra rapporten heter "Offentlig upphandling – tillämpning, information, uppföljning och strategi". Den handlar om hur kommunerna hanterar upphandlingsfrågor och presenteras under Almedalsveckan. Efterföljande rapporter kommer att handla om serveringstillstånd, bygglov, miljötillstånd och livsmedelstillstånd. Efter att dessa presenterats kommer NNR ge sig ut på en turné i landet och redovisa resultaten i de olika länen. Allt kommer löpande att läggas ut på nnr.se, så håll utkik!


Uppföljning av regelförbättringsförslag

2014 sammanställde NNR och dess medlemmar ett antal prioriterade regelförbättringsförslag och redovisade dessa i rapporten "Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige".

Regeringen har i båda sina budgetar angivit att det är prioriterat att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet. NNR har därför i veckan skickat ett brev till ansvariga ministrar som ett första steg i att följa upp vad som händer med medlemmarnas förslag och det generella regelförbättringsarbetet på departementen. Svaren kommer att redovisas efter sommaren.


Följ NNR på Facebook

Följ Näringslivets Regelnämnd, NNR på Facebook genom att klicka här.

NNR i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer NNR genom VD Andrea Femrell vara representerade. Bland annat som paneldeltagare i seminariet "Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder". Seminariet anordnas av forskningsinstitutet Ratio och handlar om den offentliga upphandlingen som ett kritiskt villkor för företagandet.


NNR i media

En debattartikel som tar avstamp i NNRs rapport "SYSTEMATISK UTVÄRDERING – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler" har publicerats i ATL. Vidare har och en annan debattartikel om den SKOP-undersökning NNR beställt om företagarnas och allmänhetens syn på regelbördan tagits med i ett antal tidningar i landet. Läs mer här.


Slovakens ordförandeskap prioriterar genomförandet av EUs regelförbättringsagenda

Den 1 juli 2016 tar Slovakien över ordförandeskapet i EU. Bland Slovakiens prioriteringar inom ordförandeskapets program på konkurrenskraftsområdet återfinns genomförande av EUs regelförbättringsagenda och stöd för små och medelstora företag. Det slovakiska ordförandeskapet avser bl.a. fortsätta implementeringen av det nya interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning vilket inkluderar de interinstitutionella förberedelserna av kommissionens arbetsprogram för 2017.


Prioriterade regelförbättringsförslag på EU-nivå redo för behandling av Kommissionen

Den 27-28 juni genomfördes ett möte med kommissionens rådgivande grupp i regelförbättringsfrågor (Refit-plattformen) som består av medlemsstater och intressenter. Mötet leddes av vice kommissionären tillika regelförbättringskommissionären Frans Timmermans. Gruppen kom överens om att lämna över 18 regelförbättringsförslag till kommissionen som bl.a. inmnefattar förslag om finansiell rapportering, avskaffandet av omvänd moms, förenklad momsdeklaration, förenklingar i cookie-lagstiftningen samt förslag som adresserar överlappning inom jordbrukslagstiftningen mellan pelare I och II. Kommissionen ska ta ställning till gruppens förslag och inom kort meddela vilka av dem som kommer att ingå i ett s.k. snabbspår i kommissionens arbetsprogram för 2017.

Under hösten fortsätter Refit-plattformen sitt arbete med att diskutera och behandla de övriga regelförbättringsförslagen som skickats in till plattformen. Nästa möte blir 20 september. Intressentgruppen kommer under hösten att fokusera på de områden gruppen har prioriterat sedan tidigare; inre marknad, moms och jordbruk.

Kommissionens konsekvensbedömningsnämnd, Regulatory Scrutiny Board, har utsett tre oberoende medlemmar, Nils Björksten, Claudio Radaelli och Isabelle Schönmann. Mer information om det finns att läsa här.


Ni följer väl regelbloggen?

Regelbloggen pågår som bäst vår serie där företagare och näringslivsföreträdare berättar om sina upplevelser av regelkrångel. Läs om konkreta, jordnära och ofta frustrerande exempel på hur det ser ut när företagens vardag och lagstiftarens ambitioner krockar. Vill du också skriva på regelbloggen? Kontakta NNR.

 

 
Dela den här sidan