Pressmeddelande: Offentlig upphandling – kommunernas tillämpning skapar onödiga trösklar

Väl genomförda offentliga upphandlingar bidrar till en bättre hushållning med skattemedel. De ger också bättre produkter eller tjänster och stärker företagens konkurrensförmåga och därmed hela företagsklimatet. Men endast cirka hälften av kommunerna följer upp kraven som ställts i upphandlingen. Dessutom är det hela 68 procent av kommunerna som utesluter många av de mindre företagen genom att ställa kollektivavtalsliknande eller sysselsättningsrelaterade krav.

I Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport ”Offentlig upphandling – tillämpning, information, uppföljning och strategi” har landets samtliga kommuner fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar upphandling. Rapporten är del två av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.

– Uppföljning är nödvändigt för att kunna garantera kvalitet och det är anmärkningsvärt att enbart hälften av kommunerna rutinmässigt följer upp de krav som ställs i upphandlingen. Detta kan drabba systemets trovärdighet, likväl som avtalens funktion och innehåll. Dessutom är det också en fråga om konkurrens och kompetens, menar August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och rapportförfattare.

Alla företag är små innan de blir stora och många börjar som familjeföretag eller enbart med en eller ett par personer som driver bolaget. 68 procent av kommunerna har någon gång ställt kollektivavtalsliknande krav i sina upphandlingar, vilket medför ett ökat krångel och utesluter många av dessa företag. 43 procent av kommunerna har också ställt sysselsättningsrelaterade krav i upphandlingarna, vilket också gör tröskeln högre för små eller nystartade företag att kunna lägga anbud. Dessutom är det bara 12 procent av de svarande kommunerna som ger feedback till de som förlorat upphandlingen; feedback som hade hjälpt företagen att bli duktigare på att lägga bra anbud vid kommande upphandlingar.

– Vill kommunerna ha ett gott företagsklimat och därmed fler arbetstillfällen måste de vara inkluderande och bjuda in en stor bredd av olika företag till att delta i sina upphandlingar. Ju fler och högre krav på något som inte gäller själva produkten eller tjänsten i sig bäddar för att enbart väletablerade större företag kan komma i fråga för att lägga anbud. Här tror vi att ett omtänk hade gynnat både kommunerna och de mindre företagen, säger Andrea Femrell, VD NNR.

För att de lokala företagen ska få kännedom om – och ett intresse för – aktuella upphandlingar, krävs det information från kommunen. Två tredjedelar av de svarande kommunerna har en strategi för hur detta ska göras på ett regelbundet sätt.

– Det är bra att så pass många vill öka intresset för kommunens upphandling genom att på ett genomtänkt sätt sprida information om vilka upphandlingar som är på gång. Det finns givetvis förbättringspotential även här, men viljan finns tydligt vilket förstås är positivt, säger August Liljeqvist.

Rapporten finns att läsa här.

För mer information, kontakta:
August Liljeqvist, sakkunnig NNR och rapportförfattare, 072-717 70 92 eller august.liljeqvist@nnr.se

Andrea Femrell, VD NNR, 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan