NNR Nyheter 4 2019

En resa mot framtiden?

Eskilstuna, en måndag förmiddag. Rummet är fullt av företagare. Företagare som vi alla vet egentligen har mycket annat att stå i så dags, men som ändå tog sig tid för ett möte de fann viktigt. Vad är så pass viktigt för företagare att de avsätter en halv dag? Jo, regelförbättring.

Det handlar förstås om näringsministerns förenklingsresa, ett initiativ han tagit för att åka runt i landet och tala med företagare om vilka regler och vilken regeltillämpning som företagen idag upplever som betungande och vilka lösningar som kan behövas. Företagen, som bjudits in av NNRs medlemsorganisationer, levererade. Ministern fick många olika exempel och åtgärdsförslag.

Ministerns förenklingsresa är ett bra initiativ. Baylan ger intryck av att vara intresserad av och öppen för frågorna. Regelförbättringsområdet kan därmed mycket väl få sig en behövlig uppryckning, då det hittills varit magert med insatser och resultat. Fast om så ska ske krävs två saker. Dels en återkoppling till näringslivet på de förslag som lämnas in och dels att ministern och regeringen ser till att det finns en långsiktig process så att de kan ta om hand regelförbättringsfrågan och förslag över tid. Avsaknaden av det sistnämnda är en stor bidragande orsak till att utvecklingen hittills gått åt fel håll.

NNR fortsätter nu att följa ministerns förenklingsresa på de olika platserna och vad företagen runt om i landet säger och tycker. Detta som konstruktiv dialogpartner och blåslampa. Allt med fokus på en mindre krånglig framtid för Sveriges företagare.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Skralt med regelfärbättringsåtgärder i regeringens höstbudget

Regeringens höstproposition lämnar en del att önska när det gäller att komma tillrätta med den växande regelbördan för Sveriges företag. Tyvärr lyser konkreta åtgärder med sin frånvaro och regeringens regelförbättringspolitiska mål 2020 är långt ifrån att uppnås (regler ska främja tillväxt, kostnaderna till följd av regler ska minska, enklare för företag att lämna uppgifter samt att handläggningstiderna ska kortas). Regeringen konstaterar att kostnaderna till följd av regler ökar liksom andelen företag som upplever lagar och regler som ett stort tillväxthinder. De digitaliseringsåtgärder som särskilt den förra regeringen menade skulle bidra till förenkling har fått ett mycket begränsat genomslag.

NNR och hela näringslivet har tidigare påtalat att det måste finnas en samordnad och tydlig politiskt ledd process inom regeringskansliet för att styra och samordna arbetet med regelförbättring. Vidare har NNR och dess medlemmar också tagit fram flera mycket konkreta regelförbättringsförslag för regeringen att arbeta med. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att väldigt lite har hänt under så lång tid. Ett stort ansvar ligger nu på näringsminister Baylan att efter sin förenklingsresa genom Sverige presentera och genomföra konkreta åtgärder.

Regeringens höstbudget om det som berör regelförbättring (utgiftsområde 24- Näringsliv) finns att läsa här.


Tre snabba frågor till Jörgen Warborn – svensk EU-parlamentariker i EPP

1. Hur känns det att ha blivit vald till Europaparlamentariker?
Det känns förstås väldigt bra att få den här plattformen för att jobba med den fråga jag brinner mest för: företagarnas villkor i Europa. Med mina erfarenheter som egenföretagare, som kommunalråd och från riksdagen vet jag att jag har mycket att bidra med när det gäller att stärka vår konkurrenskraft och förbättra företagsklimatet.

2. Vilka frågor kommer du att driva särskilt i Europaparlamentet?
Jag kommer jobba över hela brädet med företagarfrågor, med särskilt fokus på småföretagen. Genom mina uppdrag i handelsutskottet, budgetutskottet och transportutskottet täcker jag in många av de frågor som påverkar våra företagare mest.

3. Vad är det viktigaste du anser behöver göras för att minska företagens regelbörda på europeisk nivå?
Det behövs ett helt nytt mind-set i Europeisk politik, där man på allvar börjar jobba med att ”think small first”. All politik måste granskas utifrån ett småföretagarperspektiv. Tyvärr har för mycket fokus legat på de stora jättarna på marknaden, när ryggraden i hela vår ekonomi faktiskt är små och medelstora företag. Om vi kan förbättra villkoren för dem, så kommer det att märkas för alla människor i EU. Då behövs bl.a. en princip om ”en-in-en-ut” för regelverk och ett djärvt nytt mål att ta bort minst 1000 föråldrade regelverk. Målet att lyfta bort byråkratiska bördor måste genomsyra hela EU-apparaten.


NNRs aktiviteter under hösten

NNR granskar just nu regeltillämpningen inom Sveriges länsstyrelser liksom hur några EU-direktiv och förordningar genomförts i Sverige. Resultaten av dessa granskningar kommer att presenteras i var sin rapport senare i höst/vinter.

NNR kommer också att intervjua riksdagspartiernas regelförbättringspolitiska talespersoner. Håll därför utkik på NNRs hemsida och regelblogg under hösten.


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök också gärna vår regelblogg.

Näringsministerns regelförenklingsturné har startat

Näringsminister Ibrahim Baylans förenklingsresa hade sitt första stopp i Eskilstuna den 23 september. Vid detta första tillfälle samarrangerades den med Näringslivets Regelnämnd NNR. Vid varje stopp genomför ministern en hearing med ett tjugotal olika företagare från några av NNRs medlemsorganisationer och därefter ett enskilt företagsbesök. Detta för att ta reda på vilka regler och vilken regeltillämpning som företagen idag upplever betungande och vilka lösningar som kan behövas.

Engagemanget var stort hos de sörmländska företag som hade samlats. Frågor som företagen lyfte var bl a effekten av överimplementering och tillämpning av EU-lagstiftning, bristfällig kunskap samt attityd hos tillsynsmyndigheter, krånglig hantering pga olika momssatser vid kombinerade verksamheter, handläggningstider och processer vid tillståndspliktiga verksamheter, LAS, skatteeffekter i konkurrens- och miljöhänseende samt oförutsägbarhet och kortsiktighet i olika regelverk. NNR överlämnade 72 regelförbättringsförslag inom 17 olika sakområden till ministern samt konkreta förslag på hur regelförbättringsprocessen bör tas om hand inom regeringskansliet framgent.

Läs mer här och här.


Regelförbättring viktig fråga för den nya EU-kommissionen

EU-kommissionens föreslagna ordförande, Ursula von der Leyen, har pekat ut inriktningen för sin nya kommission. Regelförbättringsfrågan lyfts upp som en viktig del i det ansvarsområde (Interinstitutional relations and Foresight) som en utav den tilltänkta kommissionens vice ordföranden, Maroš Šefčovič, får. Refit platform, kommissionens rådgivande grupp i regelförbättringsfrågor, får förlängt mandat. Kommissionen kommer också att utveckla och tillämpa en ny princip för att hålla nere regelbördan; en in en ut-principen. Den går ut på att lagstiftning som renderar i nya bördor för företagen måste åtföljas av en minskning av bördan inom samma område. Kommissionen kommer också att närmare följa genomförande och tillämpning av EU-lagstiftningen i medlemsländerna.

Ursula von der Leyens uppdragsbrev till vice ordförande Maroš Šefčovič finns att läsa här.


NNRs EU-agenda – nu på engelska

För att fler ska få möjlighet att läsa om Näringslivets Regelnämnds NNR agenda för EUs regelförbättringsarbete under förestående mandatperiod, har vi låtit översätta rapporten till engelska.

Den kan med fördel användas och ge inspiration till att reformera regelförbättringsarbetet på de områden som företagen själva prioriterar högst.


OECD gästade NNR

OECD:s ordförande i Regulatory Policy Committee, Jeannine Ritchot, besökte Sverige i juni på inbjudan av NNR och Svenskt Näringsliv. Hon träffade företrädare för det svenska näringslivet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Tillväxtverket och Regelrådet för att bl a diskutera den granskning (Regulatory Policy Outlook) som OECD gjort av Sverige och övriga medlemsstater beträffande arbetet med regelförbättring. Det finns möjlighet för Sverige att be OECD om en särskild granskning och därigenom få konkreta rekommendationer om hur regelförbättringsarbetet kan genomföras effektivt. NNR anser att en särskild granskning/utredning av Sveriges regelförbättringsarbete skulle vara mycket välkommet och en bra start för den relativt nytillträdda regeringen när det gäller att ta tag i regelförbättringsfrågorna.

OECDs granskning Regulatory Policy Outlook 2018 finns att läsa här.

Dela den här sidan