NNR välkomnar utredning med förenklingsförslag för mikroföretag

Utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen” är nu klar. Den innehåller flera positiva förslag som om de genomförs kan minska regelbördan för mindre företag.

Kristna Alsér, som varit ordförande för utredningen Enklare regelverk för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen, överlämnade den 30 juni sitt betänkande SOU 2021:60 till regeringen. Ett viktigt fokus för utredningen har varit att ta fram förslag till en mer strukturerad och heltäckande regelprocess för att skapa förutsättningar för mer kostnadseffektiva regelverk och ett fungerande regelförbättringsarbete.

Utredningen lämnar förslag om att förbättra arbetet med konsekvensanalyser, att inrätta ett särskilt kansli i Regeringskansliet för koordinering och styrning av regelförbättringsarbetet samt en anmälningsfunktion i Regeringskansliet för att omhänderta förslag från medborgare och enskilda om regelverk som bör förenklas. Utredningen menar också att proportionalitetsprincipen tydligare än idag bör vara vägledande bl a vid arbetet med konsekvensanalyser och vid valet av vilka åtgärder som bör vidtas. Vidare lämnas förslag på hur arbetet med utvärdering av regler ska genomföras och när det bör ske.

– NNR har under flera år påtalat behovet av en bättre och mer sammanhängande regelprocess för regelförbättringsarbetet och de förslag som utredningen presenterar i denna del är mycket välkomna. Det är nu av största vikt att samtliga partier tar till sig och arbetar för att förslagen genomförs under kommande mandatperiod. Annars kommer inte utvecklingen med en ökad regelbörda år efter år att kunna vändas, säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd NNR.

Utredningen presenterar även ett flertal generella förslag för att kunna öka enhetligheten och omfattningen i arbetet med förenklingar hos myndigheter på olika nivåer. Exempelvis lämnas förslag på att myndigheter ska ta fram en service- och handläggningsgaranti och att den förväntade handläggningstiden för de vanligaste ärendetyperna som berör företag ska framgå på respektive myndighets hemsida.

– Förvaltningslagen uttrycker i dag olika generella krav i fråga om service och effektivitet i handläggningen. Problemet är att de inte omhändertas operativt och att det även finns stora skillnader i hur olika myndigheter ser på kraven. Med utredningens förslag ökar förutsättningarna för att få till ett mer långsiktigt och strukturerat arbete med att förenkla olika regelverk och som spänner över mer än en mandatperiod. Dessutom innebär detta förtydliganden i förhållande till förvaltningslagens krav, vilket vi välkomnar, säger Tomas Lööv sakkunnig på NNR och expert i utredningen.

Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan modernisera bokföringslagen. Ett sådant förslag är att nuvarande regler om att företag måste arkivera räkenskapsmaterial – såsom kvitton, fakturor och reseräkningar – i den form det tagits emot tas bort. Dagens regelverk skapar en orimlig administrativ börda för näringslivet och förslaget innebär en besparing för företagen på ca 3,9 miljarder kr per år. Betänkandet innehåller även andra konkreta förslag, som att ta bort krav på hotelltillstånd, ändrade regler för strandskydd för befintliga byggnader och nya mer flexibla regler kopplat till kör- och vilotider.

– Givet de avgränsningar som utredningen fick och som exkluderat den från att lämna förenklingsförslag på flera rättsområden – men också den tidspress som den haft på sig – så har utredningen ändå kunnat presenterat konkreta förslag. Detta ser vi som mycket positivt, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Utredningens betänkande återfinns här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Lööv, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR och expert i utredningen
Mobil: 070-238 79 98
E-post: tomas.loov@nnr.se

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

 

Dela den här sidan