NNRs svar till EU-kommissionen: Fortsätt prioritera och intensifiera regelförbättringsarbetet!

Näringslivets Regelnämnd NNR har lämnat svar på kommissionens samråd om arbetet med regelförbättring. NNR poängterar i sitt svar vikten av att regelförbättring förblir ett högt prioriterat område på EUs agenda och tas vidare och utvecklas också av den nya kommission som kommer att tillträda nästa höst.

I sitt svar hänvisar NNR dels till de synpunkter som framförts till kommissionen av BusinessEurope i sex strategipapper som adresserar olika delar av kommissionens regelförbättringsarbete och som NNR aktivt medverkat i att ta fram. Mer information om BusinessEuropes strategipapper finner ni här.

Ett intensifierat arbete behövs för att minska regelbördan för företagen då denna fortsatt upplevs som ett stort hinder för tillväxt av företagen. Vidare att medlemsstaterna i sin rapportering av genomförande av EU-direktiv utifrån fastställda riktlinjer måste redovisa eventuell överimplementering till kommissionen och att realistiska implementeringstider ges.

I vårt svar så efterfrågar vi också ett öppet och transparent samarbete med näringslivet och andra intressenter i alla delar av EUs lagstiftningsarbete och att beslut fattas utifrån ett evidensbaserat underlag vilket förutsätter att också övriga institutioner praktiskt måste bidra. NNR rekommenderar även en fortsättning av kommissionens Refit platform då denna utgör ett viktigt forum för diskussion och råd kring förbättringsförslag av EU-lagstiftning. Vi lämnar dock samtidigt tankar kring hur transparensen kring arbetet ytterligare skulle kunna förbättras. Läs NNRs svar här.

Dela den här sidan